Prace doktorskie

RSS

Integracja i dostarczanie na żądanie komponentów usług dla aplikacji zorientowanych na usługi w oparciu o informacje semantyczne

Promotor: Zieliński Krzysztof

Status: zakończona, doktorska

Autorzy: Robert Szymacha

Data obrony: 2010-10-28

Charakterystyka:

Rozprawa zajmuje się tematyką dostarczania usług zgodnych z paradygmatem SOA, zbudowanych z wykorzystaniem technologii komponentowych. Aby tworzenie i udostępnianie usług mogło odbywać się na żądanie klienta, do opisu wymagań funkcjonalnych usług oraz komponentów jest wykorzystany opis semantyczny, co pozwala na automatyzację niektórych elementów procesu integracji. W celu zapewnienia usług o jakości wymaganej przez klienta (QoS), konieczna jest adaptacja usługi do zmieniających się możliwości pozafunkcjonalnych infrastruktury dostarczyciela usług. Aby usługa spełniała wymagania jakościowe, opracowany system do budowy i udostępniania usług dokonuje adaptacji polegającej na wyborze określonej grupy komponentów, które są wykorzystywane jako implementacja logiki usługi. Adaptacja w pracy jest dokonywana z wykorzystaniem polityk, odwzorowanych na niskopoziomowe reguły. Rozwiązanie zostało przetestowane na prototypowej usłudze z wykorzystaniem zestawu komponentów i przykładowych polityk adaptacji.

Architektura systemu dynamicznego tworzenia sieci nakładkowych w oparciu o informacje semantyczne w środowiskach peer-to-peer

Promotor: Zieliński Krzysztof

Status: zakończona, doktorska

Autorzy: Sławomir Zieliński

Data obrony: 2009-11-26

Charakterystyka:

Praca prezentuje koncepcje, model i implementację prototypu środowiska wykonawczego, którego zadaniem jest tworzenie i utrzymanie sieci nakładowych przeznaczonych do przetwarzania strumieni wiadomości w środowisku węzłów równorzędnych (peer-to-peer). Środowisko umożliwia wyszukiwanie źródeł wiadomości na podstawie informacji semantycznych oraz dynamiczne tworzenie sieci nakładkowych, generowanych na podstawie specyfikacji oczekiwań użytkownika. Kluczową funkcję prezentowanego środowiska jest umożliwienie delegowania przetwarzania strumieni wiadomości do węzłów pośredniczących w komunikacji. Pozwala to na zmniejszenie zapotrzebowania na przepustowość sieci oraz na wykorzystanie wyników pośrednich przetwarzania. Środowisko zostało zaprojektowane jako zestaw łatwych do konfiguracji i rozbudowy serwisów, co pozwala na przystosowanie go do konkretnego zastosowania. Zaprezentowana w pracy implementacja prototypu środowiska obejmuje serwisy kluczowe dla zademonstrowania jego funkcjonalności.

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji

Promotor: Zieliński Krzysztof

Status: zakończona, doktorska

Autorzy: Jacek Kosiński

Data obrony: 2009-07-02

Charakterystyka:

Większość obecnych prac mających na celu poprawę mechanizmów zarządzania zasobami w środowiskach Grid koncentruje się na zapewnieniu podobnej funkcjonalności w tzw. warstwie pośredniczącej (ang. middleware). Ponieważ istnieją pewne ograniczenia takiego sposobu realizacji przydziału i zarządzania zasobami, w niniejszej pracy została zaproponowana koncepcja wykorzystania technik wirtualizacji jako lekkiego mechanizmu umożliwiającego sterowanie wykorzystaniem zasobów. Wykorzystanie w praktyce implementacji zaproponowanej w pracy koncepcji będzie pozwalało na efektywne zarządzanie zasobami Wirtualnego Gridu zbudowanego w oparciu o komponenty składające się z emulowanych (wirtualnych) maszyn. Oparcie budowy środowisk Grid o wirtualizację pozwoli na elastyczną rekonfigurację poszczególnych węzłów oraz dzięki użyciu techniki migracji wirtualnej maszyny, na efektywniejsze wykorzystanie zasobów puli fizycznych maszyn- bez przerywania pracy poszczególnych komponentów.

Transparentne, adaptowalne zarządzanie zasobami aplikacji w środowisku Java

Promotor: Zieliński Krzysztof

Status: zakończona, doktorska

Autorzy: Arkadiusz Norbert Janik

Data obrony: 2008-07-01

Charakterystyka:

Praca przedstawia model Adaptowalnego Programowania Zorientowanego Aspektowo (Adaptable Aspect Oriented Programming - AAOP) - model środowiska wykonawczego, które umożliwia uruchomienie aplikacji w taki sposób, że nastąpi ich adaptacja do zmieniających się warunków środowiskowych. Co więcej, adaptacja następuje zgodnie z pozabiznesowymi celami opisywanymi osobnym dokumencie zwanym strategią adaptowalności. Model jest rozszerzeniem koncepcji programowania zorientowanego obiektowo (AOP) i może być użyteczny do dodania do aplikacji, w sposób transparentny, celów pozabiznesowych różnego rodzaju. Praca przedstawia także architekturę Systemu TRM, który jest realizacją modelu AAOP zbudowaną ponad maszyną wirtualną Javy (JVM). System TRM umożliwia dodanie do aplikacji Javy celów pozabiznesowych związanych z zrządzaniem konsumpcją zasobów.

Samokonfigurowalny, z elementami adaptowalności, serwis dla monitorowania infrastruktury i aplikacji w środowisku grid

Promotor: Zieliński Krzysztof

Status: zakończona, doktorska

Autorzy: Kazimierz Paweł Bałos

Data obrony: 2007-09-27

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie systemu monitorowania infrastruktury gridowej, opartego o komponentowy, spójny i hierarchiczny model, który zapewnia samokonfigurowalność oraz elementy adaptowalności. W pracy zdefiniowano tezę rozprawy, dokonano krytycznego przeglądu istniejących standardów monitorowania oraz zdefiniowano wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne dla gridowego systemu monitorującego, po czym sformułowano główny problem pracy. Opisano koncepcję systemu JIMS zbudowanego zgodnie z zadanymi wymaganiami i założeniami oraz zaprezentowano kluczowe rozwiązania zastosowane w systemie, takie jak samokonfigurowalność na poziomie klastrów i gridu, jak również elementy adaptowalności. W pracy zawarto projekt i szczegóły implementacyjne prototypu. Przedstawiono również opisy sensorów dla wybranych elementów infrastruktury gridu oraz warstwy pośredniczącej. Praca zawiera ocenę i weryfikację rezultatów w rzeczywistych sieciach grid. Praca kończy się podsumowaniem.

Skalowalny, komponentowy system zbierania i przechowywania danych pochodzących z monitorowania systemów rozproszonych

Promotor: Zieliński Krzysztof

Status: zakończona, doktorska

Autorzy: Dominik Radziszowski

Data obrony: 2007-05-31

Charakterystyka:

Celem pracy było wykazanie, że możliwe jest stworzenie w technologiach komponentowych wydajnego i skalowalnego systemu zbierania i przechowywania danych pochodzących z monitorowania systemów rozproszonych oraz takiej reprezentacji tych danych, która zapewni ogólność i wydajność rozwiązania. Ilość informacji generowanych przez współczesne system informatyczne stanowi wyzwanie dla systemów zbierających i przechowujących w bazie danych dane pochodzące z monitorowania, głównie w dwóch płaszczyznach: uniwersalności, a więc zdolności do przechowywania dowolnych danych, adaptowalności do ich zmienności i wsparcia dla różnych trybów monitorowania; oraz skalowalności, czyli możliwości zapewnienia odpowiedniej wydajności systemu, pomimo wzrostu wielkości strumienia danych przyjmowanych oraz objętości danych już zapisanych. W pracy przedstawiono koncepcję meta-danych dla systemów monitorujących oraz uniwersalny obiektowy model danych. Zaproponowano, zaimplementowano i porównano kilka koncepcji architektur systemów komponentowych opartych na wielu instancjach baz danych, mechanizmach buforowania i partycjonowania danych oraz komunikacji asynchronicznej. Przedstawiono zestaw testów, kryteria ewaluacji oraz środowisko uruchomieniowe, w ramach którego przeprowadzono eksperymenty umożliwiające weryfikację proponowanych rozwiązań w kontekście ich wydajności oraz skalowalności.

Wielowymiarowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem systemów informatycznych - MIR-2M

Promotor: Zieliński Krzysztof

Status: zakończona, doktorska

Autorzy: Mirosław Adam Ryba

Data obrony: 2007-03-29

Charakterystyka:

W rozprawie przedstawiono wybrane metody analizy i zarządzania ryzykiem systemów informatycznych oraz aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych, mające istotny wpływ na poziom ryzyka związanego z tymi systemami. Następnie zaprezentowano nowatorską metodykę analizy i zarządzania poziomem ryzyka opartą na dziewięciu składkowych, która pozwala w sposób możliwie kompleksowy i kompletny określić poziom ryzyka systemów informatycznych oraz wskazać działania zmierzające do jego ograniczenia. Rozprawa demonstruje również praktyczną użyteczność metodyki, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznego aspektu zagadnienia zarządzania ryzykiem systemów informatycznych.

Udostępnianie usług w systemach rozproszonych o zmiennej konfiguracji dostępności zasobów

Promotor: Zieliński Krzysztof

Status: zakończona, doktorska

Autorzy: Piotr Nawrocki

Data obrony: 2006-11-23

Charakterystyka:

Rozprawa doktorska obejmuje problematykę konstrukcji architektury, umożliwiającej udostępnianie usług w systemach rozproszonych o zmiennej konfiguracji dostępności zasobów. Opracowany warstwowy model systemu, obejmujący lokalizację urządzeń i serwisów, aktywację usług oraz monitorowanie całego systemy, umożliwił zaprojektowanie i implementacje prototypowej aplikacji, działającej w środowisku o zmiennej konfiguracji dostępności zasobów i umożliwiającej udostępnianie serwisów. Stworzona implementacja systemu pozwoliła zweryfikować zaprojektowaną architekturę oraz umożliwiła przeprowadzenie odpowiednich badań wydajności środowiska dla różnych scenariuszy testowych, uwzględniających m.in. złożoność zapytania o usługę, równoczesne działanie wielu aplikacji klienta oraz wpływ na środowisko testowe notyfikacji parametrów dynamicznych serwisów.

Architektura rozproszonego środowiska dla organizacji i realizacji eksperymentów w wirtualym laboratorium

Promotor: Zieliński Krzysztof

Status: zakończona, doktorska

Autorzy: Łukasz Czekierda

Data obrony: 2006-09-28

Charakterystyka:

Rozprawa doktorska obejmuje problematykę konstrukcji wirtualnego laboratorium obejmującego swym działaniem rzeczywiste urządzenia, których funkcjonalność jest udostępniania zdalnym użytkownikom w czasie eksperymentów. W odróżnieniu od wielu innych dostępnych wirtualnych laboratoriów, możliwe jest w nim osiągnięcie łatwej współpracy wielu heterogenicznych zasobów - zarówno sprzętowych jak i programowych. Istotną cechą pracy jest wykorzystanie w architekturze wirtualnego laboratorium najbardziej złożonej obecnie technologii komponentowej, jaką jest CORBA Component Model (CCM), a także środowisk przepływu zadań (workflow) i środowiska portalowego. Użytkowik skonstruowanego laboratorium posiada bardzo dużą autonomię - może samodzielnie konstruować, kofigurować i uruchamiać zarówno wsadowe jak i interaktywne eksperymenty. Stworzona prototypowa instalacja pozwoliła zweryfikować zaprojektowaną i zaimplementowaną architekturę wirtualnego laboratorium.

Mobilność komputerowych urządzeń osobistych w kontekście strumieniowych danych

Promotor: Zieliński Krzysztof

Status: zakończona, doktorska

Autorzy: Radosław Ruchała

Data obrony: 2006-04-27

Charakterystyka:

Praca obejmuje zagadnienia możliwości strumieniowych danych z uwzględnieniem odpowiednich wymagań stawianych przez aspekt mobilności użytkownika końcowego i transmisję w środowisku bezprzewodowym. Mobilność komputerowych urządzeń osobistych to zdolność przemieszczania się komputerowego urządzenia osobistego pomiędzy sieciami w trakcie wysyłania i odbierania danych - ma charakter dynamiczny i jest związana ze zmianą adresacji węzła. Strumień danych oznacza ciąg niezależnych datagramów protokołu UDP, których zawartość stanowi logiczną spójną całość. Ciągłość transmisji oznacza możliwość odtworzenia strumienia danych na urządzeniu końcowym, z uwzględnieniem najwyżej chwilowego obniżenia jakości transmitowanych danych. Opracowano metodologię użytą do pomiarów w czasie pracy badawczej. Określono kilka wariantów architektury testowej, zestawów danych oraz sposobów prezentacji wyników. Dokonano ewaluacji prototypowych implementacji dla systemu realizującego mobilność komputerowych urządzeń osobistych - dla dwóch różnych architektur - Mobile IPv6 i Mobile SIPv6.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards