Prace inżynierskie

RSS

System notyfikacji zdarzeń wykorzystujący komunikacje XBee i sieć Manet

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Hubert Słojewski, Pawel Wozniak

Data obrony: 2016-01-22

Charakterystyka:

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania zlokalizowanego na węzłach sieci telemetrycznej umożliwiającego przesyłanie danych z wykorzystaniem protokołu MQTT-SN i modułów komunikacji XBee. W normalnym trybie pracy dane z sensorów są odbierane i przesyłane przez węzły z wykorzystaniem protokołu MQTT i sieci 2G/3G. W sytuacji awaryjnej kiedy nie ma możliwości wykorzystania komunikacji 2G/3G dane powinny być przesyłane pomiędzy węzłami (sieć MANET) z wykorzystaniem komunikacji XBee. W momencie przesłania danych do węzła który posiada już komunikacje 2G/3G, dane powinny zostać przesłane dalej do systemu centralnego z wykorzystaniem MQTT.
Wykorzystywane rozwiązania: system operacyjny Linux, moduły XBee, Java, Python.

(2013/2014) Rozszerzenia sprzętowe dla urządzeń mobilnych służące do monitorowania parametrów otoczenia

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Jakub Kołodziej, Taras Melon

Data obrony: 2014-01-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie biblioteki oraz aplikacji (wykorzystującej stworzoną bibliotekę) na urządzenia mobilne (z systemem operacyjnym Android) współpracującej z zestawem Grove - ADK Dash Kit, która umożliwia rozszerzenie funkcjonalności telefonu o aspekty interakcji z użytkownikiem (sygnały świetlne oraz dźwiękowe, odbiór i reakcja na sygnały przesyłane z joysticka), pozyskiwanie informacji o środowisku życia użytkownika (temperatura, wilgotność oraz ruch) oraz przesyłanie pozyskanch informacji do serwisu uruchomionego w chmurze. Komunikacja urządzenia mobilnego z zestawem Grove będzie możliwa dzięki użyciu protokołu AOA (Android Open Accessory) oraz wykorzystaniu Google Open Accessories API (level 10).

(2013/2014) System transmisji danych poprzez moduł 2G/3G z możliwością alternatywnej komunikacji Wi-Fi poprzez sieć MANET

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Krzysztof Borowski, Łukasz Raszka

Data obrony: 2014-01-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie systemu transmisji danych poprzez moduł 2G/3G z komputera przemysłowego wraz z możliwością przesyłania danych pomiędzy urządzeniami (sieć ad-hoc). System będzie miał możliwość monitorowania modułu 2G/3G z możliwością przełączania transmisji na moduł Wi-Fi (sieć ad-hoc) w wypadku braku odpowiedniego poziomu sygnału sieci 2G/3G. Łączność Wi-Fi (w sieci MANET) będzie pozwalała na alternatywną komunikacje pomiędzy urzadzeniami które będą pełniły równocześnie rolę routerów. System powinien także zapewnić odpowiednią kontrolę transmisji danych poprzez obydwie metody komunikacji 2G/3G oraz Wi-Fi.

SYSTEM TŁUMACZĄCY ONLINE DLA DANYCH OBRAZOWYCH

Promotor: Radziszowski Dominik

Status: inżynierski, zakończona

Autorzy: WOJCIECH MAZUR, MAURYCY MICHALSKI

Data obrony: 2011-02-07

Charakterystyka:

Dostęp on-line do usług tłumaczących typu „machine translation” jest coraz bardziej powszechny, ich jakość rośnie. Istnieją też biblioteki oraz dostępne jako usługi systemy typu OCR rozpoznające tekst na przekazywanych danych obrazowych. Połączenie obu technologii zaowocowało stworzeniem systemu, który przetłumaczy tekst z danych obrazowych. Do czego to przydatne? Przykładowo: W lokalnej chińskiej restauracji dostajemy menu (niestety nie mają wersji polskiej ani angielskiej), możemy wyjść lub wyciągnąć telefon, zrobić zdjęcie i po chwili otrzymujemy zrozumiała dla siebie wersję językową.

Aplikacja składa się z części serwerowej realizującej logikę działania oraz klienckiej zaimplementowanej zarówno jako moduł dostępny przez przeglądarkę internetową oraz jako aplikacja instalowana na telefonie komórkowym.

Wieloprotokołowy komunikator Internetowy dla systemu JBoss Portal zrealizowany z wykorzystaniem technologii AJAX

Promotor: Radziszowski Dominik

Status: inżynierski, zakończona

Autorzy: Daniel Para

Data obrony: 2008-12-31

Charakterystyka:

Praca obejmuje projekt oraz implementację wieloprotokołowego komunikatora Internetowego dla systemu JBoss Portal. Wieloprotokołowość ma zapewnić komunikację z istniejącymi, różnymi technologicznie komunikatorami np. GG, Jabber, Gtalk, a wykorzystanie technologii AJAX, elastyczną i ergonomiczna budowę interfejsu użytkownika, dostępnego przez przeglądarkę Internetową.

Budowa zintegrowanego środowiska dostępowego do bazy danych w celu usprawnienia przetwarzania danych w eksperymentach fizyki wysokich energii

Promotor: Czekierda Łukasz

Status: inżynierski, zakończona

Autorzy: Michał Idzik, Bartosz Niemczura, Bartłomiej Alberski

Data obrony:

Charakterystyka:

Dane gromadzone przez eksperymenty fizyki wysokich energii pochodzą z wielu źródeł. Sposób dostępu do danych pomiarowych jak również ich format jest różny dla każdego ze źródeł. Dla wygodnej i efektywnej pracy naukowców niezbędnym jest stworzenie centralnego punktu, w którym wszelkie potrzebne dane były by łatwo dostępne. Celem projektu jest budowa zunifikowanej warstwy dostępowej dla istniejącej bazy danych eksperymentu TOTEM w CERN pod Genewą. Projekt ten ma na celu ułatwienie dostępu do informacji z poziomu języków programowania używanych przez naukowców eksperymentu TOTEM.

--

ata collected by High Energy Physics (HEP) experiments are acquired from a range of sources. For effective and convenient work of scientists, it is crucial to provide a central point for the data storage, where all necessary figures will be stored and easily accessible. The aim of the project is to build an unified access layer for the existing TOTEM database at CERN, Geneva. Deployment of the project will simplify the data processing done by the TOTEM scientists by means of different programming languages and a variety of tools.

Usprawnienie przetwarzania danych w eksperymentach fizyki wysokich energii poprzez opracowanie systemu wysyłającego zadania obliczeniowe na klaster i zarządzającego procesem ich wykonywania

Promotor: Czekierda Łukasz

Status: inżynierski, zakończona

Autorzy: Radosław Łazarz, Igor Jurkowski

Data obrony:

Charakterystyka:

Przetwarzanie danych generowanych w eksperymentach fizyki wysokich energii wymaga dużych mocy obliczeniowych, przekraczających możliwości pojedynczego komputera klasy PC. Dwa eksperymenty prowadzące badania przy akceleratorze LHC w ośrodku CERN pod Genewą używają do obliczeń frameworku o modularnej budowie (C++), który w sposób łańcuchowy przetwarza dane lub jest wykorzystywany do symulacji Monte Carlo. Konfiguracja każdego zadania obliczeniowego jest podana jako skrypt w języku Python. W celu zrównoleglania obliczeń wykorzystywany jest klaster komputerowy: na każdym węźle uruchamiane jest jedno zadanie, z różnymi parametrami.
Celem pracy jest stworzenie oprogramowania ułatwiającego przygotowanie zadań obliczeniowych, monitoring i kontrolę ich wykonywania oraz przygotowanie wyników. Wymagane jest także dostosowanie frameworku obliczeniowego w celu zwiększenia wydajności.

--

Processing of data generated in high energy physics experiments requires high computational power, beyond single PC capabilites. Two experiments, based on the LHC accelerator at CERN (Geneve, Switzerland) created modular framework (C++), configured by Python scripts which goal is to process or simulate (Monte Carlo) experimental data by executing chain of modules. Cluster of computation nodes is used to speedup this process: on each node the same code is running, with different configuration or on a different input data.
The goal of the work is to create software which prepares calculation jobs, monitors their parallel execution on a cluster and merges the results. In order to increase calculation efficiency modifications to the modular framework are needed.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards