Physics 1

RSS

Aim of the course

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki klasycznej: mechaniki i elektromagnetyzmu. Wykładane zagadnienia mają być ilustrowane przykładami prostych przeliczeń z wykorzystaniem rachunku różniczkowego i całkowego. Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów przy pomocy rachunku różniczkowego i całkowego.

Lecture programme

Mechanika: II zasada dynamiki Newtona jako równanie ruchu. Ruch obrotowy, momenty bezwładności brył. Układy nieinercjalne, siła bezwładności. Zasady zachowania. Praca w polu sił. Pole grawitacyjne. Pole potencjalne, potencjał pola. Operator nabla i jego zastosowania. Drgania swobodne i tłumione. Rezonans. Transformacja Lorentza. Dylatacja czasu, skrócenie długości, transformacja prędkości. Pole elektrostatyczne: zasada superpozycji, prawo Gaussa. Pole magnetostatyczne: siła Lorentza, prawo Biota-Savarta, prawo Ampere’a. Pole elektromagnetyczne: prawo indukcji Faradaya. Równania Maxwella. Równanie fali.

Overview of the course elements

W ramach ćwiczeń audytoryjnych studenci mają rozwiązywać zadania z wykorzystaniem analizy wektorowej, rachunku różniczkowego i całkowego i rachunku macierzowego. W czasie semestru organizowane są kolokwia.

Reading list

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t.1- 4
2. A. K. Wróblewski, J.A.Zakrzewski, Wstęp do fizyki

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards