Podstawy elektroniki

RSS

Aim of the course

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z fizycznymi podstawami materiałów półprzewodnikowych, budową przyrządów elektronicznych i ich modelami (diody, tranzystory bipolarne,MOS).Ważnym etapem wykładu jest wyjaśnienie zasad elementarnej teorii sprzężenia zwrotnego i jej aplikacji w układach elektronicznych. Etap ten ma prowadzi´c nabycia umiejętności analizy właściwości podstawowych układów elektronicznych takich jak wzmacniacze i generatory.

Lecture programme

Półprzewodniki - budowa półprzewodników samoistnych i domieszkowanych, przewodnictwo elektryczne półprzewodników. Złącza półprzewodnikowe, analiza charakterystyki i parametry diody złączowej. Rodzaje diod. Prostowniki jako przykład zastosowania diod. Tranzystor bipolarny, tranzystor MOS -zasada działania i charakterystyki- interpretacja i pomiar parametrów. Wzmacniacze zmiennoprądowe i stałoprądowe (wzmacniacze operacyjne). Modele diod i tranzystorów- zasady wyznaczania podstawowych parametrów statycznych i dynamicznych wzmacniaczy. Elementarna teoria sprz˛e˙zenia zwrotnego i przykłady jej praktycznych aplikacji w układach elektronicznych, w tym w generatorach.

Overview of the course elements

W ramach zajęć laboratoryjnych – praktyczne i symulacyjne pomiary parametrów diod, tranzystorów bipolarnych i unipolarnych, różnych rodzajów wzmacniaczy, oraz generatorów. Badania symulacyjne wybranych układów elektronicznych – obserwacje wpływu elementów na parametry badanego układu i weryfikacja obserwacji z obliczeniami analitycznymi oraz praktycznymi pomiarami tego układu – analiza wyników.

Reading list

1. S. Kuta „ Elementy i Układy elektroniczne” cz.I, cz II, AGH Uczelniane Wydawnictwa Nauk.- Dydakt., Kraków, 2000
2. Horowitz Paul, Hill WinfieldJ Sztuka elektroniki”, cz. 1-2, WKiŁ, Warszawa, 2009
3. Marc T. Thompson „Intuitive Analog Circuit”, Elsevier, Amsterdam 2006
4. Tietze Ulrich, Schenk Christoph „Układy półprzewodnikowe”, WNT, Warszawa, 2009

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards