Statistics

RSS

Aim of the course

Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami statystyki matematycznej: estymacja punktowa i przedziałowa, testowanie hipotez parametrycznych. Studenci poznają również podstawowe pojęcia, twierdzenia i metody rachunku prawdopodobieństwa: zmienna losowa jedno- i wielowymiarowa, jej parametry, regresja, korelacja, twierdzenia graniczne, prawa wielkich liczb.

Lecture programme

Rachunek prawdopodobieństwa: przestrzeń probabilistyczna, własności, prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność, twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym, wzór Bayes’a. Zmienna losowa 1-wymiarowa typu skokowego i ciągłego, parametry. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa. Zmienna losowa wielowymiarowa, rozkłady brzegowe, warunkowe. Niezależność zmiennych losowych. Wariancja, kowariancja, regresja. Twierdzenia graniczne, prawa wielkich liczb.Statystyka matematyczna: podstawowe pojęcia statystyki - populacja generalna, próba losowa, rozkład teoretyczny i empiryczny, parametry empiryczne. Estymatory i ich własności. Estymacja punktowa i przedziałowa. Testowanie hipotez parametrycznych.

Overview of the course elements

Rozwiązywanie zadań z rachunku prawdopodobieństwa - zastosowanie poznanych na wykładzie pojęć, twierdzeń i własności. Praktyczne zapoznanie z metodami rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się z możliwością prezentacji i opracowania wyników pomiarów przy zastosowaniu pakietów statystycznych. Umiejętność interpretacji wyników uzyskanych z zastosowania programu statystycznego.

Reading list

1. A. Plucińska, E. Pluciński. „Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochastyczne” WNT
2. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski. „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach” Cz. 1 Rachunek prawdopdobieństwa”, Cz 2 „Statystyka matematyczna” PWN
3. J. Greń. „Statystyka matematyczna. modele i zadania” PWN

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards