Proponowane prace dyplomowe

RSS

Analiza danych eksperymentów biologicznych - mikromacierzy - metodami sieci złożonych

Promotor: Dzwinel Witold

Status: proponowana, stacjonarne, magisterska

Autorzy: Wojciech Dziedzic

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest zastosowanie algorytmów bazujących na analizie sieci złożonych oraz tzw. hypernetworks do poszukiwania sekwencji genów odpowiedzialnych za odporność roślin zbożowych na atak patogenu (grzyba fusarium graminearium). Wynikiem pracy będzie oprogramowanie oraz interfejs służący do analizy danych z mikromacierzy oraz studium nad opracowywanymi danymi z eksperymentó biologicznych. Wynikiem ma być także publikacja w czasopiśmie. Praca wykonywana będzie we współpracy z instytutem Agri-food Canada, Ottawa.

Środowisko do wizualizacji wielowymiarowych danych

Promotor: Dzwinel Witold

Status: inżynierski, proponowana

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest implementacja środowiska do wizualizacji danych wielowymiarowych przy pomocy metody MDS i PCA wspomaganymi wybranymi metodami klasteryzacji. Algorytmy MDS oraz klasteryzacyjne są już zaimplementowane, chodzi wię o stworzenie interfejsu który umożliwiałby interaktywne operacje na danych w trakcie obliczeń i odpowiednią wizualizację przestrzeni cech. Środowisko to miałoby byc zaimplementowane w dwóch wersjach: stand alone oraz w postacji aplikacji webowej.  Zespół 3 osoby.

Środowisko do analizy automatycznych negocjacji

Promotor: Koźlak Jarosław

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie uniwersalnego środowiska, które umożliwi przeprowadzenie eksperymentalnego badania wybranych strategii postępowania dla różnych rodzajów negocjacji oraz problemów im podlegającym. Przewiduje się wykorzystanie modeli wieloagentowych oraz rozwiązań opartych na teorii gier oraz wybranych heurystykach.

Modelowanie ewolucji społeczności przy użyciu podejścia wieloagentowego

Promotor: Koźlak Jarosław

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie środowiska umożliwiającego modelowanie ewolucji społeczności oraz prognozowanie zmian zachodzących w odpowiedzi na zdarzenia zewnętrzne. Dokładnośc prognozowania będzie porównywana w reorganizacją społęczności zachodzącą w rzeczywistości w odpowiedzi na analogiczne zdarzenia. Przewidzianym rodzajem społeczności, która będzie podlegać badaniu, jest blogosfera.

Rozwiązywanie problemów transportowych przy pomocy analizy wzorców opisujących sytuacje

Promotor: Koźlak Jarosław

Status: niestacjonarne, proponowana, magisterska

Autorzy: Piotr Smyda

Data obrony:

Charakterystyka:

  Temat pracy polega na rozwiązywaniu dynamicznych problemów związanych z przewozami transportowymi, gdzie zadaniem jest realizacja zbioru zleceń transportowych przy jak najniższych kosztach wyrażonych przede wszystkim ilością użytych pojazdów, przemierzonym przez pojazdy sumarycznym dystansem oraz karami związanymi z opóźnieniami realizacji zleceń, gdzie brane są także pod uwage nieprzewidziane zdarzenia np. zmienność czasów przejazdów między lokacjami spowodowana przez korki.  Przewidziany jest opis aktualnych sytuacji z punktu widzenia całości systemu, jak i indywidualnych pojazdów, przy pomocy zestawu miar oraz podejmowanie decyzji sterujących konfiguracją algorytmu poszukującego rozwiązania na podstawie wartości tych miar.

Zakłada się użycie podejścia wieloagentowego oraz wybranych algorytmów heurystycznych.

Modelowanie procesu decyzyjnego przedsiębiorstwa w środowisku rynkowym w oparciu o wzorce opisujące aktualną sytuację

Promotor: Koźlak Jarosław

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Opracowanie modułow dla potrzeb środowiska do modelowania i optymalizacji działań przedsiębiorstw działających w środowisku rynkowym. Modelowane przedsiębiorstwo opisuje swoją aktualna sytuację na rynku poprzez zestaw wartości zdefiniowanych miar, informujących między innymi o sile konkurentów, łatwości nabywania komponentów do produkcji oraz sprzedaży produkowanych produktów końcowych, lub ocenie przydatności aktualnego poziomu zapasów magazynowych. Dla poszczególnych zestawów wartości tych miar przedsiębiorstwo powinno dobierać najbardziej wydajne strategie działania. W tym celu przewidziane jest zastosowanie metod uczenia maszynowego oraz eksploracji danych (np. używając środowisko Weka).

(2013/2014) Zaawansowany edytor OWL-S

Promotor: Polak Stanisław

Status: proponowana, stacjonarne, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Semantyczny Web to projekt dzięki któremu maszyny oraz programy będą w stanie „zrozumieć” treści zawarte w Internecie. Dzięki niemu użytkownicy oraz agenty programowe (ang. software agents), oferujące określone serwisy, powinny być w stanie samodzielnie odnajdywać, wywoływać, komponować oraz monitorować zasoby Web. Aby to było możliwe serwisy Web muszą być opisane w sposób semantyczny, np. za pomocą tzw. ontologii. Jedną z nich jest OWL-S (Semantic Markup for Web Services).

W ramach projektu należy zaimplementować zaawansowany edytor ontologii OWL-S. Edytor ten powinien umożliwić tworzenie semantycznych opisów usług sieciowych (ang. Web Servises) osobom, które nie znają specyfikacji OWL-S. Ponadto powinien on mieć możliwość korzystania z opisów WSDL (Web Services Description Language) przy tworzeniu opisów OWL-S.

Środowisko do symulacji agentowych w Erlangu

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem projektu jest opracowanie środowiska pozwalającego na testowanie systemów agentowych. Powinno być ono na tyle uniwersalne by agenci mogli być mało skomplikowani (reaktywni) jak i złożeni (BDi, używający uczenia itp.). Powinno zapewnić możliwość wymiany otoczenia w jakim funkcjonują agenci (ekploracja terenu 2D, sterowanie robotami, symulacja Prey-Predator). Powinna pozwalać na pracę w 2 trybach: wizualizacji symulacji oraz w trybie wsadowym, zbierającym dane do analiz statystycznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards