Proponowane prace dyplomowe

RSS

(2013/2014) Zestaw narzędzi wspomagających przetwarzanie danych przestrzennych

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Tematyka projektu

 

Celem projektu jest stworzenie zestawu narzędzi wspomagających przetwarzanie danych przestrzennych. Narzędzia powinny umożliwiać importowanie danych przestrzennych w różnych (wybranych) formatach (różne formaty danych wektorowych i rastrowych) oraz z różnych źródeł (np. google maps, open street maps, Esri arcgis), dokonywać ich przetworzenia, a także umożliwiać udostępnianie danych i wizualizację na mapach.

 

Oczekiwany produkt

 

Repozytorium (baza danych) danych przestrzennych. Zestaw narzędzi do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych. Aplikacja do wizualizacji danych

 

Wymagane kwalifikacje zespołu

 

Umiejętność projektowania i implementacji baz danych oraz aplikacji internetowych. Zainteresowania w zakresie nowoczesnych technologii przetwarzania danych.

Edytor graficzny dla systemu symulacji robotów mobilnych RoBOSS

Promotor: Turek Wojciech

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Autorzy: Andrzej Boszczyk, Mirosław Sajdak

Data obrony:

Charakterystyka:

Tematyka pracy

Symulator robotów mobilnych RoBOSS pozwala na definiowanie złożonych układów brył sztywnych i symulację ich zachowania w przestrzeni trójwymiarowej. Możliwe jest między innymi modelowanie zachowania kołowych i kroczących robotów mobilnych. Jednym z brakujących elementów systemu RoBOSS jest graficzny edytor robotów -- aktualnie modele trzeba definiować bezpośrednio w plikach XML.

 

Opis Celem projektu jest stworzenie narzędzia pozwalającego na efektywne definiowanie modeli robotów mobilnych i ich środowisk. Narzędzie powinno dostarczać trójwymiarowy interfejs i pozwalać na wygodne budowanie i edytowanie wirtualnych pojazdów i maszyn. Musi tworzyć i ładować pliki w formacie akceptowanym przez RoBOSS (XML). Powinno komunikować się z systemem RoBOSS w celu ułatwienia testowania tworzonych modeli. Narzędzie ma działać pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.
   
Wymagania Dobra znajomość wybranej biblioteki do tworzenia interfejsów 3D (DirectX, OpenGL).

Zaawansowany symulator robotów mobilnych.

Promotor: Turek Wojciech

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Tematyka pracy

Narzędzia do symulacji komputerowej robotów pozwalają zaoszczędzić czas i środki podczas prowadzenia prac nad algorytmami sterującymi tego typu urządzeniami. Istnieje kilka takich narzędzi, jednak wszystkie cechują się pewnymi wadami.

 

Opis Celem projektu będzie przebudowanie i rozbudowanie istniejącego symulatora robotów. Nowy symulator może ale nie musi korzystać z elementów istniejącej platformy symulacyjnej. Musi natomiast być zgodny z dostarczanym przez platformę API oraz wykorzystywanym formatem plików. Dodatkowo będzie oparty o nową bibliotekę do obliczeń dynamiki brył sztywnych oraz powinien dostarczać ulepszony, bardziej uniwersalny mechanizm komunikacji, który ułatwi integrację z innymi technologiami implementacji programów sterujących robotami. Planowane jest też zintegrowanie symulatora ze środowiskiem do tworzenie oprogramowania robotów Robot OS.
Wymagania Znajomość .NET, Visual Studio. Dobra znajomość C# i C++.

Oprogramowanie czterokołowego robota mobilnego dla platform Robot OS

Promotor: Turek Wojciech

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Tematyka pracy

Skonstruowany w KI czterokołowy robot mobilny potrzebuje niskopoziomowego oprogramowania, które pozwoli na łatwe tworzenie programów sterujących. Robot jest wyposażony w komputer jednoukładowy z procesorem ARM, który działa pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Posiada on różnego rodzaju urządzenia sprzętowe, które powinny być dostępne dla oprogramowania sterującego działaniem robota.

 

Opis Celem projektu jest opracowanie oprogramowania dla urządzeń robota zgodnych z platformą Robot OS (http://www.ros.org/wiki/). Część urządzeń posiada już sterowniki ROS, inne trzeba będzie dodać. Planowane jest oprogramowanie urządzenia do lokalizacji, sterownika silników oraz sensora przyspieszenia i orientacji.
Wymagania Dobra znajomość C, C++, programowania sprzętu na platformie Linux.

(2013/2014) Graficzny interfejs analityczny oparty o kontroler Kinekt

Promotor: Dajda Jacek

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Tematyka pracy

 Nowe rozwiązania sprzętowe dają nowe możliwości w zakresie budowy graficznych interfejsów graficznych. Przykładem mogą być ekrany dotykowe, które zrewolucjonizowały sposób użytkowania aparatów komórkowych. Obecnie, wraz z wydaniem Windowsa 8 obserwuje się również nowy kierunek budowy interfejsów desktopowych wykorzystujący monitory dotykowe oraz tablety. Z drugiej strony pojawiają się kolejne obiecujące rozwiązania sprzętowe. Przykładem jest kontroler Kinekt wymyślony na potrzeby gier wideo. Pojawia się więc realne pytanie o wykorzystanie możliwości Kinekta do budowy graficznych interfejsów, w szczególności tych bardziej złożonych ukierunkowanych na funkcję analityczne.

 

Opis

Celem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania kontrolera Kinekt w ramach złożonych interfejsów analitycznych. W szczególności zakłada się realizację prototypowego interfejsu umożliwiającego wizualizację przykładowych danych np. w formie map geograficznych i grafów. Istotnym aspektem będzie rozdzielenie samego interfejsu od warstwy komunikacji z kontrolerem Kinekt w postaci niezależnej biblioteki gotowej do reużycia w ramach innych projektów. Biblioteka ta powinna dawać możliwości rozszerzenia o obsługę nowych gestów, nagrywanie makr, kalibrację etc.

 

Oczekiwany produkt

Końcowym produktem powinna być przykładowa aplikacja analityczna z dobrze wyróżnioną biblioteką dedykowaną do obsługi kontrolera Kinekt. Dodatkowo zakłada się umieszczeniem produktu na serwisie Codeplex wraz z kompletną dokumentacją techniczną.

 

Wymagania

Podstawowe umiejętności programowania w C#. Gotowość rozwoju istniejącego produktu.

(2013/2014) Środowisko do przeprowadzania zespołowych analiz opartych o zbiór niezależnych baz danych

Promotor: Dajda Jacek

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Tematyka pracy

Naturalną konsekwencją rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest generacja dużej ilości danych, które muszą zostać gdzieś przechowane. Z różnych względów, często organizacyjnych, tworzone są niezależne bazy danych, za które odpowiadają różne podmioty i jednostki, nawet w ramach jednej organizacji. Takie podejście pozwala uniknąć problemów związanych z jedną uniwersalną bazą danych, jednakże utrudnia późniejszą analizę danych w przypadku jeśli wymaga ona pozyskania i integracji danych z różnych baz. W takim środowisku pojawia się dodatkowe wyzwanie. Duże analizy wymagają pracy zespołowej, co powoduje, iż pojawia się potrzeba wsparcia dla synchronizacji prac analityków, a w szczególności wymiany istotnych informacji w sposób szybki i wygodny.

 

Opis

Celem projektu jest zaprojektowanie i zrealizowanie prototypowej implementacji środowiska, w którym głównym elementem będzie warstwa kolaboracji analityków dostarczająca takich funkcjonalności jak możliwość tworzenie i współdzielenie własnych reguł i widoków danych, opisywanie i komentowania poszczególnych rekordów załadowanych do analizy, wykonywanie zdalnych analiz (np. znajdywanie podobnych wpisów) i monitorowanie ich postępu. Zrealizowane środowisko zostanie zilustrowane na przykładowych bazach danych i regułach.

 

Oczekiwany produkt

Oczekiwanym produktem, poza kompletną dokumentacją projektową, jest prototyp środowiska wraz z przykładowym zastosowaniem w postaci zestawu baz danych i reguł.

 

Liczba studentów: 2-4

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards