Ekonomia/Filozofia

RSS

Cel przedmiotu

Poznanie i posługiwanie się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej. Prezentacja najważniejszych problemów prowadzenia działalności gospodarczej. Zrozumienie podstawowych kategorii i procesów makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej. Poznanie funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Program wykładu

Program zajęć obejmuje tematykę makro- i mikroekonomii. Główne szkoły historii myśli ekonomicznej. Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej – rynek, ceny, konkurencja, podmioty gospodarcze, gospodarstwa domowe. Czynniki produkcji: praca, ziemia, kapitał oraz przedsiębiorczość. Cykl koniunkturalny, inflacja, bezrobocie. Gospodarka rynkowa, mechanizm rynkowy, optymalizacja decyzji gospodarczych. Popyt globalny, podaż globalna. Równowaga gospodarcza. Gospodarka światowa, narodowa i integracja europejska. Wzrost i rozwój gospodarczy. Rachunek produktu i dochodu narodowego. Budżet państwa, deficyt i dług publiczny. Pieniądz i system bankowy. Równowaga Teorie zachowania się konsumenta. Producent – funkcje produkcji, koszty produkcji, optimum producenta. Konkurencja doskonała, monopol, konkurencja niedoskonała. Nieefektywność rynku – efekty zewnętrzne, dobra publiczne.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Bibliografia

1. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, (red. nauk.) S. Marciniak, PWN, Warszawa, 2009.
2. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2008.
3. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 2008.
4. Finansowanie rozwoju gospodarczego, (red. nauk. ) L. Preisner, Wyd. AGH, Kraków 2009.
5. Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego w Polsce, (red. nauk.) L. Preisner, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2006.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards