Komunikacja i techniki zarządzania

RSS

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z metodami komunikacji interpersonalnej w pracy ustnej, pisemnej, a także podstawowych metod zarządzania grupą, grupowego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Program wykładu

Definicja i modele komunikacji zawodowej, komunikacja w grupie, podstawowe własności, sieci komunikacyjne formalne i nieformalne polepszanie komunikacji w grupie. Powstawanie grupy w oparciu o napięcie grupowe, organizacja grupy, przewodzenie w grupie, polepszanie komunikacji w grupie, pojęcie kultury organizacji. Zarządzanie komunikacja˛ w organizacji (grupie), problem myślenia grupowego (stadnego), problem konfliktów, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje. Podstawowe metody pracy w grupie, grupowe rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, metoda myślenia refleksyjnego, metoda burzy mózgów. Organizacja zebrań, rodzaje zebrań, przygotowanie zebrania, plan prowadzenia zebrania oparty na dzwonowym wykresie (E. J. Tropmann), techniki prowadzenia dyskusji. Przygotowanie efektywnego wystąpienia, umiejętność przekonywania, plan wystąpienia, realizacja wystąpienia. Podstawy pisemnej komunikacji handlowej, podstawowa forma listu handlowego, umiejętność sprzedawania na przykładzie prezentacji własnych możliwości, interview, list motywacyjny życiorys (CV).

Charakterystyka pozostałych zajęć

Zajęcia laboratoryjne pozwalają na ćwiczenie umiejętności w zakresie samodzielnego wykorzystania technik komunikacji i metod podejmowania decyzji, w szczególności trzy zagadnienia do wyboru z poniższej listy: Przygotowanie efektywnego wystąpienia na zadany temat oraz umiejętne poprowadzenie dyskusji. Przygotowanie efektywnego zebrania w celu rozwiązania problemu i podjęcia odpowiedniej decyzji. Przygotowanie i poprowadzenie zebrania – burzy mózgów na zadany temat w celu rozwiązania problemu. Przygotowanie i poprowadzenie negocjacji w celu rozwiązania zaistniałego zadanego konfliktu. Przygotowanie efektywnego wystąpienia i umiejętnego przekonywania w czasie wystąpienia i dyskusji. Przygotowanie poprawnego listu handlowego wg. zadanego układu na zadany temat (np. listu motywacyjnego).

Bibliografia

1. Z. Nęcki,” Komunikacja międzyludzka”, Antykwa, Kraków 2000
2. Z. Nęcki,” Komunikacja niewerbalna, w: Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie”, Kraków 2005
3. P. Thompson,” Sposoby komunikacji interpersonalnej”, Zysk i S-ka, Pozna´n 1998
4. Leathers Dale G. “Komunikacja niewerbalna” ( Successful Nonverbal Communication; Principles)
and Applications) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards