Statystyka Matematyczna

RSS

Cel przedmiotu

Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami statystyki matematycznej: estymacja punktowa i przedziałowa, testowanie hipotez parametrycznych. Studenci poznają również podstawowe pojęcia, twierdzenia i metody rachunku prawdopodobieństwa: zmienna losowa jedno- i wielowymiarowa, jej parametry, regresja, korelacja, twierdzenia graniczne, prawa wielkich liczb.

Program wykładu

Rachunek prawdopodobieństwa: przestrzeń probabilistyczna, własności, prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność, twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym, wzór Bayes’a. Zmienna losowa 1-wymiarowa typu skokowego i ciągłego, parametry. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa. Zmienna losowa wielowymiarowa, rozkłady brzegowe, warunkowe. Niezależność zmiennych losowych. Wariancja, kowariancja, regresja. Twierdzenia graniczne, prawa wielkich liczb.Statystyka matematyczna: podstawowe pojęcia statystyki - populacja generalna, próba losowa, rozkład teoretyczny i empiryczny, parametry empiryczne. Estymatory i ich własności. Estymacja punktowa i przedziałowa. Testowanie hipotez parametrycznych.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Rozwiązywanie zadań z rachunku prawdopodobieństwa - zastosowanie poznanych na wykładzie pojęć, twierdzeń i własności. Praktyczne zapoznanie z metodami rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się z możliwością prezentacji i opracowania wyników pomiarów przy zastosowaniu pakietów statystycznych. Umiejętność interpretacji wyników uzyskanych z zastosowania programu statystycznego.

Bibliografia

1. A. Plucińska, E. Pluciński. „Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochastyczne” WNT
2. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski. „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach” Cz. 1 Rachunek prawdopdobieństwa”, Cz 2 „Statystyka matematyczna” PWN
3. J. Greń. „Statystyka matematyczna. modele i zadania” PWN

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards