Technologie obiektowe 1

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami, technikami i narzędziami obiektowego podejścia do tworzenia oprogramowania, zarówno w zakresie analizy i projektowania systemów, jak również ich implementacji.

Program wykładu

Podstawowe pojęcia i zasady podejścia obiektowego. Modelowanie z wykorzystaniem kart CRC. Podstawowe diagramy UML i ich elementy. Prosta metodyka analizy obiektowej. Obiektowość w inżynierii oprogramowania; perspektywy modelowania a podejście obiektowe. Założenia i elementy struktury specyfikacji UML. Jednostki abstrakcji (obiekt, klasa) i ich własności. Podstawienie i polimorfizm. Organizacja modelu - pakiety. Spójność i sprzężenie; zasady projektowania elastycznego oprogramowania. Powiązanie, agregacja i kompozycja; pozyskiwanie zależności (powiązań). Generalizacja i dziedziczenie; zasady i konsekwencje stosowania mechanizmu dziedziczenia. Wielokrotne użycie; kompozycja klas a delegacja roli; problemy i metody wielodziedziczenia implementacji. Wzorce projektowe i architektoniczne. Testowanie systemów obiektowych; testy jednostkowe i integracyjne, atrapy. Kryteria oceny jakości kodu źródłowego; refaktoryzacja. Problemy persystencji struktur obiektowych; mapowania obiektowo-relacyjne. Przegląd technik programowania obiektowego i języków obiektowych.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Zajęcia laboratoryjne pozwalają na ćwiczenie umiejętności w zakresie projektowania i programowania obiektowego, technik testowania systemów oraz praktyczne wykorzystanie technologii wspierających konstrukcję oprogramowania. Kolejne zajęcia wprowadzają wybrane elementy procesu inżynierskiego na przykładzie kilku prostych zadań projektowych.

Bibliografia

1. Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, David West: Head First Object-Oriented Analysis and Design
(edycja polska), Helion 2008
2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Wzorce projektowe, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne 2005
3. Martin Fowler: UML w kropelce, LTP Oficyna Wydawnicza 2005
4. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson: UML - przewodnik u˙zytkownika, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne 2001
5. Kazimierz Subieta: Obiektowo´s´c w projektowaniu i bazach danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza
PLJ 1998

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards