VMware vCenter

RSS

ESX jest, tak zwanym, hypervisorem. VMkernel hypervisora ESX znajduje się pomiędzy wartwą sprzętową oraz maszyną wirtualną. Podstawowym zadaniem ESXa jest stworzenie środowiska uruchomieniowego dla maszyny wirtualnej oraz zapewnianie takich istotnych funkcjonalności jak monitoring oraz zarządzanie. VMkernel jest wąski, przez co pozostawia małą "powierzchnię" dla potencjalnych intruzów. ESX jest jak serwer znajdujący się w szafie. Przy czym, VMware nie kupuje serwerów, po to tylko, żeby podmienić front ze znakiem firmowym i sprzedać jako własne urządzenie. VMware współpracuje z istniejącymi producentami sprzętu w zakresie procesu przedsprzedażowego i obsługi klienta - na przykład ESXy są dostarczane na pamięciach USB wraz z wybranymi serwerami IBM. Klient może zdecydować, przez odpowiednią konfigurację BIOSa, czy serwer powinien wystartować z załączonej pamięci USB, czy też nie zamierza używać ESXów. Takie podejście marketingowe spowodowało, że ESX stał się de facto podstawową platformą do pracy maszyn wirtualnych w wielu korporacynych centrach obliczeniowych.

VMware Server (wcześniej znany jako VMware GSX Server) jest darmowym pakietem oprogramowania do wirtualizacji softwarowej. VMware Server posiada mniejszą funkcjonalność w porównaniu z VMware ESX, ale umożliwia tworzenie, modyfikacje i uruchamianie maszyn wirtualnych. Wykorzystywany jest model klient-serwer, dzięki czemu jest możliwy dostęp do maszyn wirtualnych, przy zmniejszonych wydajności grafiki (oraz wspomagania przetwarzanaia 3D). VMware Server pozwala na uruchamianie maszyn wirtualnych utworzonych przy wykorzystaniu produktów VMware, jak i Virtual PC firmy Microsoft.
W styczniu 2010 roku, VMware określił koniec wsparcia dla VMware Server na koniec czerwca 2011 roku [3].

VMware vCenter Server (wcześniej znany jakoVMware VirtualCenter) jest najbardziej powszechną metodą zarządzania wieloma serwerami ESX (oraz GS) jak i maszynami wirtualnymi.
vCenter dostarcza:
- scentralizowane sterowanie oraz wizualizację na każdym poziomie infrastruktury wizualizacyjnej
- proaktywne zarządzanie
- skalowalną i rozszerzalną platformę która stanowi podstawę do zarządzania wirtualizacją
- otwartą archtekturę typu plug-in z API (>300 partnerów Vmware integruje się bezpośrednio z vCenter Server)
Położenie oraz rola VMware vCenter Server (źródło: www.vmware.com)

vCenter Server pozwala na zcentralizowane zarządzanie hostami tak z fizycznych, jak i wirtualnych maszyn Windowsowych (wersja dla Linuxa jest w fazie testów), oraz umożliwia używanie zaawansowanych funkcji, takich jak:
- VMware Distributed Resource Scheduler (DRS; pozwala na ciągły monitoring zużycie całej puli zasobów i inteligentną alokację dostępnych zasobów pomiędzy maszyny wirtualne - np. zwiększenie sprawności energetycznej przez uruchomienie mniejszej ilości serwerów i dynamiczne wyłączanie nieużywanych serwerów),
- VMware High Availability (HA; monitoruje maszyny wirtualne w celu wykrywania błędów w działaniu systemów operacyjnych i hardware'u. Restartuje maszyny wirtualne na innych maszynach w puli zasobów bez konieczności manualnej interwencji jeśli jest wykryty błąd serwera),
- VMware Vmotion (pozwala na przenoszenie maszyny wirtualnej z jednego serwera fzycznego na inny, bez wpływu na użytkownika końcowego).
Linked mode pozwala administratorowi na konsolidację wielu instancji vCenter do pojedynczego widoku i pojedyńczego logowania przez vSphere Client
- pozwala wielu serwerom vCenter do współdzielenia informacji pomiędzy nimi
- do 1,000 ESX fizycznych serwerów oraz 10,000 maszyn wirtualych (w porównaniu do 300 i 3000 bez
- wykorzystuje tryb ADAM (Active Directory Application Mode) pozwalający instancjom vCenter na spółdzielenie:
-- definicji ról użytkowników
-- informacji o połączeniach (adresy IP i porty)
-- certyfikatów i licencji
Minimalne wymagania dla vCenter Server:
- Microsoft SQL Server 2005 Express – do 2GB wolnej przestrzeni dyskowej aby rozpakować archiwum instalacyjne, przy czym około 1.5GB jest zwolnione po instalacji.
- 2 CPUs
- Procesor – 2.0GHz lub szybszy procesor Intel lub AMD, przy czym wymagania te mogą być większe jeśli baza danych ma działać na tej samej maszynie.
- Pamięć – 3GB RAM; wymagania te mogą być większe jeśli baza danych ma działać na tej samej maszynie. vCenter Server zawiera serwis VMware VirtualCenter Management Webservices, który wymaga 128MB do 1.5GB dodatkowej pamięci.
- Przestrzeń dyskowa – 2GB; wymagania te mogą być większe jeśli baza danych ma działać na tej samej maszynie.
- Połączenie sieciowe – rekomendowane połączenie gigabitowe.

Używane porty:
80 - dla bezpośrednich połączeń HTTP; powoduje przekierowanie do HTTPS (port 443); użyteczny, jeśli przypadkowo zostaje użyty serwer http, zamiast https.
389 - musi być otwarty dla lokalnej i wszystkich zdalnych instancji vCenter Server; port LDAP dla usług katalogowych grupy vCenter Server. Systemy vCenter Server muszą mieć możliwość powiązania z portem 389, nawet jeśli nie jest wykorzystywany tryb Linked Mode dla danej grupy. Jeśli istnieje taka potrzeba (na przykład, dana instancja dostarcza usługi Active Directory), serwis LDAP może być uruchomiony na dowolnym porcie od 1025 do 65535.
443 - podstawowy port wykorzystywany przez serwer vCenter do nasłuchiwania połączeń klienta vSphere, klienta vSphere Web Access oraz pozostałych klientów SDK.
636 - wykorzystywany w trybie Linked Mode.
902 - podstawowy port wykorzystywany do wysyłania wiadomości do zarządzanych hostów. Zarządzane hosty także wysyłają regularne sygnały typu heartbeat przez port UDP 902 do systemów vCenter Server.
902/903 – wykorzystywany przez vSphere Client do wyświetlania konsoli wirtualnych maszyn.
8080 Web Services HTTP. Wykorzystywany przez VirtualCenter Management Webservices.
8443 Web Services HTTPS. Wykorzystywany przez VirtualCenter Management Webservices.

Robienie snapshotów powoduje zachowanie aktualnego stanu maszyny wirtualnej, dzięki czemu istnieje możliwość powrotu do tego stanu w przyszłości, przy czym aktualny stan znaczy:
- stan zasiania maszyny wirtualnej (włączona, wyłączona,  powered-on, powered-off, wstrzymany, itd).
- dane - wszystkie pliki istniejące na maszynie wirtualnej, włączając dyski, pamięć, oraz inne urządzenia, takie jak wirtualne karty sieciowe.
Dysk potomny (an. child disk) który jest utworzony podczas snapshotu, jest dyskiem rzadkim. Wykorzystywany jest mechanizm kopiowania przy zapisie (ang. copy-on-write, COW), przez co dysk wirtualny nie zawiera żadnych danych, dopóki nie zostaną tam zapisane w procesie zapisu:
- jeśli zostaje utworzony snapshot dla maszyny wirtualnej, wszelkie zmiany są zapisywane na dysku potomnym. Przez to, im więcej operacji zapisu jest wykonywanych, tym bardziej ten dysk narasta.
- wymagania dotyczące przestrzeni dla dysku potomnego są określane także przy uwzględnieniu dysku pierwotnego. Jeśli maszyna wirtualna ma 10GB dysku pierwotnego, przestrzeń używana przez maszynę to 10 GB + rozmiary dysku potomnego. 
- dyski potomne mają tendencję do szybkiego narastania, także zapełniają dostępną przestrzeń dyskową.
- prędkość narastania przestrrzeni zajmowanej przez dyski potomne, jest bezpośrednio zależna od operacji typu I/O wykonywanych na tym dysku.
- rozmiar dysku potomnego ma bezpośrednie przełożenie na czas usuwania snapshotów związanych z tym dyskiem.http://www.vmware.com/
Jak działa mechanizm snapshotów (źródło: www.vmware.com)

Klon jest kopią istniejącej maszyny wirtualnej. Istniejąca maszyna wirtualna jest nazywana rodzicem klona. Adres MAC klona jest różny od adresu rodzica.
Wyróżnia się dwa rodzaje klonów:
- pełne klony
- klony powiązane - są tworzone ze snapshotów rodzica. Wszystkie pliki dostępne na maszynie rodzica w chwili tworzenia snapshota muszą być dostępne dla klona powiązanego. Zmiany zachodzące dla dysków wirtualnych rodzica, nie wpływają na klon powiązany, także zmiany zachodzące na dyskach klona powiązanego nie wpływają na rodzica. Klon powiązany musi mieć dostęp do rodzica. Bez tego dostępu, klon powiązany jest wyłączany.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards