Prace dyplomowe

RSS
Format: 2018-08-15
Format: 2018-08-15

Zastosowanie technik sztucznej inteligencji w problemie znajdowania optymalnych sekwencji akcji dla gier strategicznych czasu rzeczywistego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Nikodem Karbowy

Data obrony: 2016-09-29

Charakterystyka:

Problem znajdowania optymalnych sekwencji akcji w strategiach czasu rzeczywistego, tzw. Build Order Optimization Problem, z uwagi na złożony charakter dziedziny stanowi wyzwanie zarówno dla ludzi jak i dla zaawansowanych botów. Celem pracy jest zaimplementowanie i dokonanie analizy technik sztucznej inteligencji przeznaczonych do generowania optymalnych sekwencji akcji w strategiach czasu rzeczywistego.

Optymalizacja wykonywania usług w środowisku mobilnej chmury obliczeniowej (Mobile Cloud Computing)

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Karol Bukowski

Data obrony: 2016-09-28

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza zagadnień optymalizacji wykonywania usług w środowisku mobilnej chmury obliczeniowej. Praca będzie poruszała kwestie wykorzystania rożnych mechanizmów takich jak uczenie maszynowe lub sieci neuronowe do optymalizacji wykonania usługi na urządzeniu mobilnym i w chmurze obliczeniowej. Proces optymalizacji będzie uwzględniał różnorodne aspekty w tym zużycie energii na urządzeniu mobilnym oraz wykorzystanie zasobów w chmurze obliczeniowej. W części praktycznej przeprowadzone zostaną testy optymalizacji różnorodnych usług z użyciem rożnych mechanizmów w środowisku mobilnej chmury obliczeniowej

(2014/2015) Równoważenie obciążenia w Mobile Cloud Computing

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Wojciech Reszelewski

Data obrony: 2016-07-14

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza zagadnienia równoważenia obciążenia pomiędzy urządzeniami mobilnymi a środowiskiem mobilnej chmury obliczeniowej. Praca będzie poruszała kwestie możliwości wykorzystania różnych algorytmów do równoważenia obciążenia w mobilnej chmurze obliczeniowej. W części praktycznej przygotowane zostanie prototypowe środowisko zapewniające równoważenie obciążenia z uwzględnieniem kontekstu działania urządzeń mobilnych i chmury obliczeniowej.

System notyfikacji zdarzeń wykorzystujący komunikacje XBee i sieć Manet

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Hubert Słojewski, Pawel Wozniak

Data obrony: 2016-01-22

Charakterystyka:

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania zlokalizowanego na węzłach sieci telemetrycznej umożliwiającego przesyłanie danych z wykorzystaniem protokołu MQTT-SN i modułów komunikacji XBee. W normalnym trybie pracy dane z sensorów są odbierane i przesyłane przez węzły z wykorzystaniem protokołu MQTT i sieci 2G/3G. W sytuacji awaryjnej kiedy nie ma możliwości wykorzystania komunikacji 2G/3G dane powinny być przesyłane pomiędzy węzłami (sieć MANET) z wykorzystaniem komunikacji XBee. W momencie przesłania danych do węzła który posiada już komunikacje 2G/3G, dane powinny zostać przesłane dalej do systemu centralnego z wykorzystaniem MQTT.
Wykorzystywane rozwiązania: system operacyjny Linux, moduły XBee, Java, Python.

Implementacja oraz ocena efektywności wybranych algorytmów harmonogramowania

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Sławomir Kulig

Data obrony: 2015-12-15

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie zaimplementowany system przeznaczony do rozwiązywania problemów harmonogramowania z wykorzystaniem wybranych algorytmów. Część eksperymentalna pracy będzie zawierała wyniki eksperymentów mających na celu porównanie efektywności zaimplementowanych algorytmów na przykładzie wybranego problemu.

(2014/2015) Jakość obsługi (QoE) w kontekście aplikacji mobilnych

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Adrian Śliwa

Data obrony: 2015-10-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza metod testowania parametrów jakości obsługi (QoE) dla aplikacji mobilnych. Praca będzie poruszała kwestie automatycznej oceny jakości obsługi aplikacji w kontekście uruchomienia jej na urządzeniu mobilnym. W części praktycznej przygotowane zostanie prototypowe środowisko zapewniające możliwość automatycznej oceny jakości obsługi (QoE) aplikacji mobilnych.

Platforma wieloagentowa działająca w oparciu o urządzenia mobilne oraz chmurę obliczeniową przeznaczona do monitoringu i rozwoju sieci społecznościowych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Krzysztof Rudek

Data obrony: 2015-10-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest zaproponowanie koncepcji oraz implementacja wieloagentowej platformy, zintegrowanej z mediami społecznościowymi, działającej na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. W ramach pracy zostanie również zaimplementowany przykładowy system działający w oparciu o opracowaną platformę, co będzie miało na celu weryfikację poprawności jej działania.

Implementacja gry taktyczno-strategicznej wykorzystującej podejście agentowe i mechanizmy sztucznej inteligencji

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Przemysław Piątek

Data obrony: 2015-09-30

Charakterystyka:

Efektem pracy będzie gra taktyczno-strategiczna wykorzystująca podejście agentowe oraz mechanizmy sztucznej inteligencji. W pracy zostaną zamieszczone wyniki eksperymentów mających na celu weryfikację zaimplementowanych mechanizmów i algorytmów. W ramach części teoretycznej zostanie dokonany przegląd zagadnień związanych z zastosowaniami sztucznej inteligencji w grach komputerowych.

System dla wolontariatu obliczeniowego wykorzystujący paradygmat programowania agentowego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Grzegorz Dziuban

Data obrony: 2015-09-23

Charakterystyka:

Celem pracy jest przedstawienie rozwiązania służącego przeprowadzaniu kosztownych obliczeń, poprzez wykorzystanie heterogenicznego systemu zarządzanego poprzez serwis internetowy. Postulatem omawianej usługi jest możliwość rejestracji własnych obliczeń, do których moc obliczeniowa może być przydzielana przez dowolnego użytkownika jedynie poprzez instalację aplikacji klienckiej na prywatnym sprzęcie. Tezą pracy jest, że przy obecnym rozwoju społeczności wokół szeroko pojmowanej nauki oraz technologii możliwym jest wykonywanie kosztownych obliczeń nawet przez niewielkie zespoły ludzi nie dysponujących dostępem do odpowiedniego sprzętu.

Platforma przeznaczona do przesyłania notyfikacji pomiędzy agentami personalnymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej i urządzeń mobilnych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Michał Marciniec

Data obrony: 2015-07-22

Charakterystyka:

Celem pracy jest zaprojektowanie i realizacja platformy do przekazywania notyfikacji o zgłaszanych przez agentów personalnych zdarzeniach. Platforma ma wykorzystywać chmurę obliczeniową jako warstwę koordynującą pracę agentów działających na urządzeniach mobilnych. W celu weryfikacji poprawności działania platformy zostanie zaimplementowany przykładowy system wieloagentowy wykorzystujący jej mechanizmy.

Zastosowanie technik inteligencji obliczeniowej w zadaniach optymalizacji sieci transportu

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Marek Półtorak

Data obrony: 2015-07-18

Charakterystyka:

Celem pracy będzie zaimplementowanie i eksperymentalne porównanie wybranych technik inteligencji obliczeniowej przeznaczonych do optymalizacji sieci transportu. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd technik inteligencji obliczeniowej stosowanych w zadaniach optymalizacji transportu.

Uczenie pod nadzorem w grach ekonomicznych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Paweł Stobiecki

Data obrony: 2015-04-23

Charakterystyka:

Tematem pracy będzie zastosowanie uczenia maszynowego w grach ekonomicznych. W ramach pracy trzeba opracować koncepcję przykładowej gry, w której będzie można zastosować uczenie pod nadzorem. Konieczne jest również przygotowanie odpowiedniego oprogramowania. Przy jego użyciu zostaną przeprowadzone eksperymenty weryfikujące opracowane podejście.

Modelowanie i symulacja ruchu drogowego z wykorzystaniem podejścia agentowego i automatów komórkowych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Mateusz Dykacz

Data obrony: 2015-03-31

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie zaimplementowany symulator ruchu drogowego wykorzystujący podejście agentowe oraz automaty komórkowe. W ramach części eksperymentalnej zostaną porównane oba podejścia. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd zagadnień związanych z modelowaniem i symulacją oraz podejściem agentowym i automatami komórkowymi.

System do analizy i predykcji wykorzystywania zasobów

Promotor: Funika Włodzimierz

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Tomasz Kwiecień, Marcin Nowak

Data obrony: 2015-01-30

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie prototypowego systemu do analizy napływających z zewnętrznych źródeł informacji monitorujących oraz na tej podstawie przewidywania zapotrzebowania na zasoby, np. zasoby do składowania danych, w celu zaspokojenia zapotrzebowania na nie ze strony zadań obliczeniowych. Przewidywane jest użycie zewnętrznego systemu monitorującego, symulatora, silników wspierających algorymy sztucznej inteligencji.

Metody optymalizacji wykorzystywania zasobów storage'owych z uwzględnieniem wymagań i profilu użytkownika

Promotor: Funika Włodzimierz

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Michał Liszcz, Wojciech Baszczyk

Data obrony: 2015-01-30

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie sposobów wykorzystania metod optymalizacji obsługi zapytań użytkowników urządzeń służących do składowania danych w rozproszonej infrastrukturze.

Użytkownicy pliki zapisują, odczytują, kopiują, usuwają. Storage mają różne prędkości. Użytkownicy mają swoje wymagania w stosunku do wykonywanych posczególnych typów operacji, jak i całkowitego czasu na operacje na danych oraz do lokalizacji danych (część zbioru storage’i  gdzie dane mogą się znajdować). Użytkownicy przejawiają też różne typy zachowań: np. częste zapisy a rzadkie odczyty, dużych lub małych plików. Wymaga to klasyfikacji tychże zachowań i uwzględnienie ich w trakcie obsługi zapytań. Należy tak rozłożyć zapytania użytkowników dotyczące ich plików, żeby obsługa zapytań była jak najkrótsza, zasoby były wykorzystywane maksymalnie efektywnie i w miarę równomiernie.

Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do wyszukiwania wydarzeń zgodnych z preferencjami i kalendarzem użytkownika

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Wojciech Ozga

Data obrony: 2014-12-10

Charakterystyka:

Celem pracy będzie opracowanie i implementacja algorytmu ewolucyjnego pozwalającego na zaplanowanie zadanego przedziału czasu z wykorzystaniem wydarzeń zagregowanych w systemie bazodanowym. Użytkownik będzie miał możliwość wprowadzenia parametrów wyszukiwania (przedziały czasowe, typy wydarzeń, ich charakterystyka) wykorzystując interfejs webowy. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd zagadnień związanych z algorytmami ewolucyjnymi.

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji wielokryterialnej

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Jarosław Preś

Data obrony: 2014-10-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest rozbudowa istniejącego systemu do obliczeń ewolucyjnych o wybrane algorytmy ewolucyjne przeznaczone do optymalizacji wielokryterialnej. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd zagadnień związanych z algorytmami ewolucyjnymi i ich zastosowaniami w optymalizacji wielokryterialnej.

Platforma przeznaczona do realizacji systemów wieloagentowych wykorzystujących urządzenia mobilne i chmurę obliczeniową

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Damian Szumski

Data obrony: 2014-09-30

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie i implementacja platformy umożliwiającej realizację systemów wieloagentowych wykorzystujących jako środowisko urządzenia mobilne i chmurę obliczeniową. Działanie platformy zostanie zweryfikowane poprzez implementację przykładowego systemu wieloagentowego. W ramach części teoretycznej pracy zostaną omówione zagadnienia związane z systemami wieloagentowymi oraz urządzeniami mobilnymi i chmurą obliczeniową.

Bezpieczeństwo usług w systemach zarządzania budynkiem

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Radosław Piekarz

Data obrony: 2014-09-30

Charakterystyka:

Celem pracy jest zapoznanie się z tematyką związaną z systemami zarządzania budynkami, a w szczególności bezpieczeństwem usług udostępnianych przez takie systemy. W części teoretycznej zostanie przedstawiona koncepcja inteligentnego budynku, metody zarządzania usługami w takim budynku oraz analiza możliwych sposobów zabezpieczenia ich przed nieupoważnionym dostępem. W części praktycznej zostanie zaimplementowana przykładowa aplikacja w środowisku Android, która będzie pozwalała na bezpieczne udostępnianie oraz korzystanie z usług inteligentnego budynku.

Graficzne i programowe wsparcie dla symulacji obliczeń kwantowych

Promotor: Rycerz Katarzyna

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Joanna Patrzyk

Data obrony: 2014-09-30

Charakterystyka:

Celem pracy będzie przegląd i analiza istniejących narzędzi do symulacji obliczeń kwantowych [1] [http://www.quantiki.org/], a także opracowanie własnego narzędzia do wspierania symulacji obliczeń kwantowych zarówno na poziomie graficznym (tworzenie i składanie bramek kwantowych), jak i programowym (API), z możliwością przejścia między tymi poziomami. Zostaną również zaimplementowane przykładowe algorytmy kwantowe [2][3]. 

[1] Bernhard Ömer. "Classical Concepts in Quantum Programming", International Journal of Theoretical Physics 44/7, pp. 943-955, 2005.

[2] Peter W. Shor. 1997. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. SIAM J. Comput. 26, 5 (October 1997), 1484-1509.

[3] Grover L.K.: A fast quantum mechanical algorithm for database search, Proceedings, 28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing (May 1996), p. 212

Przegląd, analiza i symulacja algorytmów kwantowych w kryptografii.

Promotor: Rycerz Katarzyna

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Bartłomiej Patrzyk

Data obrony: 2014-09-30

Charakterystyka:

Celem pracy będzie przegląd i analiza istniejących algorytmów kwantowych mających zastosowanie w kryptografii, między innymi algorytmu Shor’a[1] i algorytmu kwantowej dystrybucji klucza[2].  Dodatkowo, zostanie przeprowadzona symulacja i porównanie wybranych wariantów algorytmów za pomocą jednego z dostępnych narzędzi do symulacji obliczeń kwantowych [http://www.quantiki.org].

[1] Peter W. Shor. 1997. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. SIAM J. Comput. 26, 5 (October 1997), 1484-1509.

[2] C. H. Bennett and G. Brassard. Quantum Cryptography: Public key distribution and coin tossing, Proceedings, IEEE International Conference on Computers, Systems, and Signal Processing, Bangalore (1984), p. 175

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych i ewolucyjno-agentowych do problemów harmonogramowania

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Marcin Rzońca

Data obrony: 2014-09-24

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie opracowany i zaimplementowany system przeznaczony do rozwiązywania wybranych problemów harmonogramowania z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych i ewolucyjno-agentowych. Opracowany system zostanie wykorzystany do eksperymentalnego porównania zaimplementowanych algorytmów. Praca będzie zawierała również przegląd zagadnień związanych z problemami harmonogramowania oraz algorytmami sztucznej inteligencji przeznaczonymi do ich rozwiązywania.

Zastosowania podejścia agentowego i mechanizmów sztucznej inteligencji w grach taktyczno-strategicznych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Przemysław Porębski

Data obrony: 2014-09-24

Charakterystyka:

W ramach pracy zostaną opracowane i zaimplementowane mechanizmy generowania strategii dla grup agentów z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji. Mechanizmy zostaną zastosowane w wybranej grze taktyczno-strategicznej. W ramach części teoretycznej pracy zostaną przedstawione zagadnienia związane z zastosowaniami technnik sztucznej inteligencji w grach komputerowych.

Agentowy system wykrywania wzorców w danych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Jacek Treliński

Data obrony: 2014-09-17

Charakterystyka:

 

Tematem pracy są metody ekstrakcji wzorców z danych przy użyciu systemów wieloagentowych. W części praktycznej należy zaimplementować wybrane algorytmy ekstrakcji wiedzy. W ramach eksperymentów należy przetestować system na wybranych zestawach danych i ocenić przydatność zaimplementowanych metod w praktyce.

Algorytmy uczenia się preferencji użytkownika w systemie wspomagającym pracę analityka policyjnego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Jacek Foremski

Data obrony: 2014-09-17

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie oraz zaimplementowanie algorytmów uczenia się preferencji użytkownika na podstawie historii jego decyzji. Algorytmy zostaną zaimplementowane jako moduł systemu wspomagającego pracę analityka policyjnego w zakresie analizy przelewów bankowych. W ramach części teoretycznej pracy zostaną przedstawione zagadnienia związane z uczeniem się preferencji użytkownika, jak również z systemami wspomagania podejmowania decyzji.

System wspomagania decyzji inwestycyjnych wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji oraz wybrane wskaźniki ekonomiczne

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Sebastian Majsterek

Data obrony: 2014-09-17

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie i implementacja systemu przeznaczonego do wspomagania decyzji inwestycyjnych w oparciu o wybrane techniki sztucznej inteligencji oraz wskaźniki ekonomiczne. W ramach części eksperymentalnej pracy przedstawione zostaną wyniki eksperymentów mających na celu weryfikację zaimplementowanych algorytmów. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd zastosowań sztucznej inteligencji w ekonomii i finansach.

Repozytorium usług sieciowych w środowisku heterogenicznym

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Aleksander Mamla

Data obrony: 2014-09-17

Charakterystyka:

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja rozproszonego repozytorium usług sieciowych. Jednym z głównych aspektów poruszonych w pracy będzie sposób przechowywanie informacji o usługach sieciowych, a także bezpieczeństwo tychże informacji. Rozproszenie repozytorium wymagać będzie opracowania strategii migracji i synchronizacji danych oraz rozróżnienia repozytoriów prywatnych od repozytoriów publicznych. W części implementacyjnej stworzona zostanie aplikacja udostępniająca informacje na temat aktualnego stanu repozytorium oraz zarejestrowanych usług.

Ujednolicenie dostępu do heterogenicznych zasobów obliczeniowych dla eksperymentów typu "data farming"

Promotor: Słota Renata

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Jakub Liput

Data obrony: 2014-09-01

Charakterystyka:

W ramach pracy należy zaprojektować i zaimplementować warstwę zarządzania eksperymentami typu "data farming", umożliwiającą wykonywanie równoległe eksperymentów na różnych środowiskach obliczeniowych (środowiska typu grid i cloud). W skład pracy wchodzi również wykonanie odpowiedniej warstwy monitorującej wykonywanie takich eksperymentów.

Kompilator języka funkcyjnego wspierającego przesyłanie komunikatów

Promotor: Kuta Marcin

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Paweł Batko

Data obrony: 2014-07-18

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie kompilatora języka funkcyjnego z polimorficznym systemem typów, wspierającego wydajne przesyłanie komunikatów. Kompilatorowi towarzyszył będzie system uruchomieniowy z kolektorem.

Administracja systemami informatycznymi w oparciu o metodologię ITIL

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Dariusz Piątek

Data obrony: 2014-07-16

Charakterystyka:

W ramach pracy dyplomowej zostanie zaprojektowany oraz zaimplementowany system, bazujący na metodologii ITIL, łączący w sobie wszystkie elementy administracji i zarządzania systemami informatycznymi w przedsiębiorstwach. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd zagadnień i procedur związanych z administracją i zarządzaniem systemami informatycznymi w przedsiębiorstwach w oparciu o metodologię ITIL.

Zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania wzorców

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Robert Musialski

Data obrony: 2014-07-16

Charakterystyka:

Efektem pracy będzie przedstawienie podstawowych rodzajów sieci neuronowych, ich działania i sposobów uczenia. W ramach części praktycznej zostanie opracowana i zaimplementowana aplikacja prezentująca wykorzystanie sieci neuronowych do rozpoznawania wzorców. W pracy znajdą się również wyniki przeprowadzonych eksperymentów mających na celu weryfikację porawności działania oprogramowania.

Zastosowanie technik eksploracji danych w analizie danych pogodowych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Elżbieta Malinowicz

Data obrony: 2014-07-16

Charakterystyka:

Efektem pracy będzie system umożliwiający analizę danych pogodowych z wykorzystaniem technik eksploracji danych. Działanie systemu zostanie zweryfikowane eksperymentalnie. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd informacji związanych z eksploracją danych.

Platforma przeznaczona do agentowego modelowania i symulacji na urządzeniach mobilnych i w chmurze obliczeniowej

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Maciej Kurek

Data obrony: 2014-07-09

Charakterystyka:

Praca ma na celu opracowanie koncepcji oraz implementację platformy umożliwiającej przygotowywanie i uruchamianie symulacji agentowych na urządzeniach mobilnych i w chmurze obliczeniowej - wysyłanie czasochłonnych obliczeń z urządzenia mobilnego w chmurę obliczeniową oraz wykorzystywanie urządzeń mobilnych do pobierania danych ze środowiska w symulacjach społecznych lub transportowych.

Opracowanie wizualnego języka programowania opartego na przepływie danych

Promotor: Majewski Janusz

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Wojciech Daniło & Piotr Młodawski

Data obrony: 2014-07-09

Charakterystyka:

Praca zawierać będzie opracowanie języka programowania pozwalającego na wizualny zapis algorytmów. Proponowany język bazuje na koncepcji przepływu danych. Wizualny sposób programowania pozwala na rozwijanie zarówno prostych jak i złożonych programów w modularny, przejrzysty sposób.

PRZECHOWYWANIE DANYCH PO STRONIE KLIENTA. DOSTĘEPNOŚĆ DANYCH W TRYBIE OFFLINE.

Promotor: Janik Arkadiusz

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Szymon Kiebziak

Data obrony: 2014-03-07

Usługi zarządzania siecią z wykorzystaniem środowiska OpenFlow

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Paweł Wilk

Data obrony: 2014-02-28

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza środowiska OpenFlow umożliwiającego programowe definiowane zasad przesyłania danych w sieciach komputerowych. W oparciu o analizę możliwości opisanego środowiska zostanie opracowany system zarządzania siecią poprzez usługi sieciowe. Rozwiązanie to pozwoli stworzyć połączenie pomiędzy aplikacjami, a siecią którą wykorzystują do komunikacji. Dzięki takiemu podejściu programy same będą w stanie dopasowywać odpowiednie parametry łącza do ich aktualnych potrzeb.


System zarządzania konsultacjami

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, niestacjonarne, zakończona

Autorzy: Cezary Hotloś, Michał Porosło

Data obrony: 2014-02-01

Charakterystyka:

1.       Tematyka projektu

Część zajęć dydaktycznych prowadzonych jest w formie konsultacji (np. konsultacje projektów i prac dyplomowych). Użytkownikami systemu będą „prowadzący” i „studenci”. Prowadzący może zdefiniować terminy zajęć konsultacyjnych w których jest dostępny oraz sloty czasowe przeznaczone na pojedynczego studenta (ew. grupę projektową). Z kolei „student” powinien mieć możliwość rezerwowania poszczególnych terminów (rezerwacja slotu czasowego, określenie konkretnego tematu konsultacji). Z punktu widzenia prowadzącego istotną funkcją systemu jest też raportowanie przebiegu konsultacji z poszczególnymi studentami (grupami)

2.       Przewidywany produkt

Baza danych.Aplikacja web’owej do zarządzania konsultacjami. Aplikacja przeznaczona dla urządzenia mobilnego (np. smartfone z systemem android)

3.       Kwalifikacje zespołu

Umiejętność projektowania i implementacji baz danych. Umiejętność projektowania aplikacji internetowych.

(2013/2014) Implementacja wybranych funkcjonalności silnika SQLxD

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Adam Furmanek, Jakub Tokaj

Data obrony: 2014-02-01

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu

SQLxD jest autorskim rozwiązaniem umożliwiającym przetwarzanie dokumentów XML
przy pomocy języka relacyjnego (SQLxD) o składni podobnej do języka SQL.
więcej informacji na stronie: http://sqlxd.org/

W chwili obecnej silnik języka SQLxD obsługuje podstawowe konstrukcje
języka: proste polecenie select, warunki, oprrator zŁączenia naturalnego)
Celem projektu jest implementacja kolejnych funkcjonalności silnika SQLxD na
podstawie planów rozwoju języka: wyrażenia, operatory, funkcje, inne typy złączeń złączenia, sortowanie, grupowanie, podzapytania

2. Przewidywany produkt

Biblioteka dostarczająca parsera oraz silnika wykonawczego dla języka SQLxD
Technologia: .NET, c#

3. Kwalifikacje zespołu

Umiejętność programowania w c#. Podstawowa
znajomość zagadnień związanych z bazami danych i XML

4. Informacje organizacyjne

liczba osób: 2 do 4 

(2013/2014) System wspomagający prowadzenie zajęć o charakterze konsultacyjnym

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, w trakcie realizacji

Autorzy: Amadeusz Starzykiewicz, Mateusz Piech

Data obrony: 2014-02-01

Charakterystyka:

Tematyka projektu

 

Część zajęć dydaktycznych prowadzonych jest w formie konsultacji (np. konsultacje projektów i prac dyplomowych). Użytkownikami systemu będą „prowadzący” i „studenci”. Prowadzący może zdefiniować terminy zajęć konsultacyjnych w których jest dostępny oraz sloty czasowe przeznaczone na pojedynczego studenta (ew. grupę projektową). Z kolei „student” powinien mieć możliwość rezerwowania poszczególnych terminów (rezerwacja slotu czasowego, określenie konkretnego tematu konsultacji). Z punktu widzenia prowadzącego istotną funkcją systemu jest też raportowanie przebiegu konsultacji z poszczególnymi studentami (grupami)

 

Oczekiwany produkt

 

Baza danych.  Aplikacja web’owa do zarządzania konsultacjami. Aplikacja przeznaczona dla urządzenia mobilnego (np. smartfone z systemem Windows Phone 8 lub Android)

 

Wymagane kwalifikacje zespołu

 

Umiejętność projektowania i implementacji baz danych. Umiejętność (lub zainteresowania w zakresie) projektowania aplikacji internetowych, mobilnych.

(2013/2014) System zarządzania kontami użytkowników dla potrzeb laboratoriów baz danych KI

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Anna Jagodzinska, Konrad Jakubiec, Katarzyna Malyszek, Aleksander Zarnowski

Data obrony: 2014-02-01

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu

 

Aplikacja web’owa, potrafiąca pobrać użytkowników z LDAP-a, i założyć im konta i bazy danych w dowolnych bazach (np. Oracle, MS SQL Server, PostgeSQL, MySql itp.). Narzędzie powinno umożliwiać dodawanie nowych serwerów i rodzajów bazy danych. Podstawowe funkcje systemu to: zarządzanie użytkownikami i bazami danych, dodawanie i usuwanie kont użytkowników, obsługa przedawnionych kont (automatyczne usuwanie użytkowników i baz po pewnym czasie). Wykonywanie operacji dla grup użytkowników (np. na podstawie listy loginów). Proste monitorowanie pracy  obsługiwanych serwerów i baz danych.

 

2. Przewidywany produkt


Baza danych.  API dla dodawania nowych serwerów i baz.  Aplikacja web’owa

 

3. Kwalifikacje zespołu


Umiejętność projektowania i implementacji baz danych. Zainteresowania w zakresie systemów zarządzania baz danych

(2013/2014) System do modelowania i symulacji procesu ewakuacji budynku

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Alicja Salamon, Dawid Aksamit

Data obrony: 2014-01-29

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu: celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz implementacja systemu umożliwiającego modelowanie i symulację oraz wizualizację przebiegu procesu ewakuacji budynku w sytuacji zagrożenia.
2. Przewidywany produkt: zrealizowany system powinien umożliwiać agentowe modelowanie i symulację procesu ewakuacji budynku w sytuacji zagrożenia, jak również wizualizację tego procesu. System powinien zapewniać możliwość importu planów dowolnego budynku.

3. Kwalifikacje zespołu: przewidywane technologie to Java/Python/Ruby.
4. Informacje organizacyjne:
     - liczba osób: 2-4

(2013/2014) Rozszerzenia sprzętowe dla urządzeń mobilnych służące do monitorowania parametrów otoczenia

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Jakub Kołodziej, Taras Melon

Data obrony: 2014-01-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie biblioteki oraz aplikacji (wykorzystującej stworzoną bibliotekę) na urządzenia mobilne (z systemem operacyjnym Android) współpracującej z zestawem Grove - ADK Dash Kit, która umożliwia rozszerzenie funkcjonalności telefonu o aspekty interakcji z użytkownikiem (sygnały świetlne oraz dźwiękowe, odbiór i reakcja na sygnały przesyłane z joysticka), pozyskiwanie informacji o środowisku życia użytkownika (temperatura, wilgotność oraz ruch) oraz przesyłanie pozyskanch informacji do serwisu uruchomionego w chmurze. Komunikacja urządzenia mobilnego z zestawem Grove będzie możliwa dzięki użyciu protokołu AOA (Android Open Accessory) oraz wykorzystaniu Google Open Accessories API (level 10).

(2013/2014) System transmisji danych poprzez moduł 2G/3G z możliwością alternatywnej komunikacji Wi-Fi poprzez sieć MANET

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Krzysztof Borowski, Łukasz Raszka

Data obrony: 2014-01-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie systemu transmisji danych poprzez moduł 2G/3G z komputera przemysłowego wraz z możliwością przesyłania danych pomiędzy urządzeniami (sieć ad-hoc). System będzie miał możliwość monitorowania modułu 2G/3G z możliwością przełączania transmisji na moduł Wi-Fi (sieć ad-hoc) w wypadku braku odpowiedniego poziomu sygnału sieci 2G/3G. Łączność Wi-Fi (w sieci MANET) będzie pozwalała na alternatywną komunikacje pomiędzy urzadzeniami które będą pełniły równocześnie rolę routerów. System powinien także zapewnić odpowiednią kontrolę transmisji danych poprzez obydwie metody komunikacji 2G/3G oraz Wi-Fi.

(2013/2014) System do zarządzania serwerami baz danych w Katedrze Informatyki (dla potrzeb dydaktyki)

Promotor: Zygmunt Anna

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Grzegorz Wilaszek, Pawel Sikora, Adrian Sliwa

Data obrony: 2014-01-28

Charakterystyka:

Celem projektu jest stworzenie systemu do administrowania dostępnymi w KI serwerami baz danych, takimi jak MS SQL Server, Oracle, IBM DB2, Informix, PostgreSQL, MySQL. Zainstalowane na serwerach katedralnych serwery bazodanowe wykorzystywane są na wielu przedmiotach. Powstałe narzędzie miałoby za zadanie wspomóc z jednej strony administratora, z drugiej studenta w organizowaniu dostępów do każdego z nich. Powstałe narzędzie umożliwiałoby komunikację z bazami danych w celu zakładania i usuwania kont. Stworzony panel administratora umożliwiałby zarządzanie konfiguracją baz danych: historie tworzenia kont, statystyki, itd. zbiorcze tworzenie kont, stworzenie polityki usuwania baz danych i użytkowników, generowanie przydatnych raportów. Z kolei panel dla użytkowników dostarczałby możliwości zobaczenia gdzie się ma założone konta, jakie są loginy, jakie bazy, zmiany hasła, maila, itd.

(2013/2014) Narzędzie do analiz danych tekstowych pochodzących z blogów

Promotor: Zygmunt Anna

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Aleksander Lech, Jakub Czyzewski, Malgorzata Majcherek

Data obrony: 2014-01-28

Charakterystyka:

Analizując użytkowników blogosfery, pisane przez nich posty i otrzymywane komentarze możemy zbudować sieć połączeń między nimi. Wykorzystując metody analizy sieci społecznych znajdujemy ważnych i wpływowych blogerów, analizujemy dynamikę wpływów. W takich analizach można brać pod uwagę nie tylko sam fakt skomentowania czyjegoś postu, ale również to co zostało napisane i sprawdzać czy otrzymane komentarze są pozytywne, negatywne czy też neutralne, czyli jaki rodzaj emocje wzbudza czyjaś wypowiedź. Celem projektu będzie stworzenie systemu do analizy wypowiedzi umieszczanych w blogosferze pod kątem emocji, jakie dany tekst wzbudza (tzw analiza sentymentu). W systemie wykorzystane zostanie: * wektorowa reprezentacja dokumentu * odległość kosinusowa między dokumentami, tf-idf, * reprezentacja ngramowa dokumentu, * wizualizacja tekstu jako sieci, * integracja Morfeusza (sprawdzanie odmian polskich słów do formy podstawowej), użycie wordnet, słowosieć, statystyki o słowach, tagcloud, tematy, * wyliczanie sentymentu.

(2013/2014) Moduł migracji dużej ilości danych między rozproszonymi geograficznie repozytoriami dla wirtualnego systemu plików.

Promotor: Słota Renata

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Beata Skiba, Bartosz Polnik

Data obrony: 2014-01-28

Charakterystyka:

Wirtualny system plików VeilFS ma na celu  ujednolicenie dostępu do danych przechowywanych z wykorzystaniem heterogenicznych systemów przechowywania i udostępniania danych  w różnych ośrodkach rozproszonych geograficznie. Systemy  te udostępniane są w ramach infrastruktury PLGrid.  Zadaniem niniejszej pracy jest zaprojektowanie, zaimplementowanie, przetestowanie i wdrożenie modułu migracji dużej ilości danych między rozproszonymi geograficznie repozytoriami dla wspomnianego systemu VeilFS. Moduł ten musi uwzględniać założenia przeźroczystości, efektywności, jak i bezpieczeństwa VeilFS.

Przesłania on rzeczywistą lokalizację pliku (użytkownik operuje na nazwach logicznych) dając administratorom możliwość ustalania reguł, gdzie pliki użytkownika powinny być tworzone, i kiedy powinny być migrowane

(2013/2014) Symulator chmury do dynamicznego szeregowania zbiorów grafów zadań.

Promotor: Malawski Maciej

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Piotr Bryk, Bartłomiej Szczepanik

Data obrony: 2014-01-27

Charakterystyka:

Celem pracy jest rozszerzenie i rozbudowa symulatora wykonywania złożonych zadań typu workflow na infrastrukturze chmury obliczeniowej https://github.com/malawski/cloudworkflowsimulator. Rozszerzenia obejmują obsługę wielu chmur obliczeniowych oraz zagadnienia związane z dostępem do danych dla obliczeń. Dodatkowo celem pracy jest zwiększenie wygody korzystania z symulatora do przeprowadzania dużych eksperymentów.

Generowanie strategii dla gry w warcaby z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Łukasz Krawiec

Data obrony: 2013-11-15

Charakterystyka:

W ramach pracy zostaną zaimplementowane wybrane algorytmy sztucznej inteligencji generujące strategie gry w warcaby. W ramach części eksperymentalnej pracy przeprowadzone zostaną testy porównujące efektywność generowanych strategii. W ramach części teoretycznej zostanie dokonany przegląd zagadnień związanych z zastosowaniami sztucznej inteligencji w grach planszowych.

System przeznaczony do generowania strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem programowania genetycznego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Daniel Longosz

Data obrony: 2013-10-25

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie opracowany i zaimplementowany komponentowy system przeznaczony do generowania strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem technik inspirowanych biologicznie. Jako przykładowy komponent obliczeniowy zostanie zaimplementowany, odpowiednio dostosowany do rozwiązywanego problemu, algorytm programowania genetycznego. W celu zweryfikowania poprawności działania zaimplementowanego systemu oraz komponentu obliczeniowego zostaną przeprowadzone eksperymenty z wykorzystaniem danych testowych. W ramach części teoretycznej zostaną przedstawione zagadnienia związane z możliwościami stosowania technik inspirowanych biologicznie w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych.

Implementacja mechanizmów sztucznej inteligencji dla gry strategicznej VCMI

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Łukasz Wilisowski

Data obrony: 2013-10-25

Charakterystyka:

W ramach pracy zostaną opracowane i zaimplementowane mechanizmy sztucznej inteligencji dla gry strategicznej VCMI. W ramach części teoretycznej pracy zostaną omówione zagadnienia związane z zastosowaniami technik sztucznej inteligencji w grach komputerowych.

Usługi w systemach mobilnych

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Konrad Bielak

Data obrony: 2013-10-24

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza możliwości udostępniania usług w heterogenicznych systemach mobilnych charakteryzujących się różnorodnością systemów operacyjnych i metod komunikacji. Rozpatrzone zostaną dwa podejścia: integracja usług bez pośredników oraz za pomocą Enterprise Service Bus. Zostanie zaproponowana przykładowa implementacja systemu udostępniania usług w środowisku Android.

Algorytmy symulacji dyssypatywnej dynamiki wygładzonych cząstek na procesorach graficznych

Promotor: Kurdziel Marcin

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Błażej Brudny

Data obrony: 2013-10-18

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie implementacji elementów modelu Dyssypatywnej Dynamiki Wygłodzonych Cząstek (ang. Smoothed Dissipative Particle Dynamics - SDPD) na procesory graficzne. SDPD jest nowym modelem płynów rzeczywistych, łączącym cechy klasycznej Dyssypatywnej Dynamiki cząstek (DPD) i Hydrodynamiki Cząstek Wygładzonych (SPH). W ramach pracy elementy tego modelu zostaną zaimplementowane w środowisku obliczeniowym OpenCL. Pozwoli to zweryfikować przydatność procesorów graficznych w stymulacjach wykorzystujących model SDPD, a w szczególności oszacować przyspieszenie obliczeń symulacji na układach GPU w stosunku do klasycznych jednostek CPU.

Rozpoznawanie wzorców w tekstach publikowanych na portalach społecznościowych w zastosowaniu do badania nastrojów społecznych

Promotor: Kurdziel Marcin

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Wojciech Frycz

Data obrony: 2013-10-18

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie narzędzia umożliwiającego automatyczną kategoryzację dużej liczby tekstów z portali społecznościowych. W szczególności będzie ono miało za zadanie określenie, czy treści analizowanych tekstów mają zasadniczo charakter optymistyczny czy też pesymistyczny. Podstawowym źródłem danych dla tworzonego narzędzia będzie portal społecznościowy Twitter. Trudność stworzenia tego typu aplikacji wiąże się w znacznej mierze ze specyfiką wypowiedzi zamieszczanych na tym serwisie - są one ograniczone do 140 znaków. Jednym z dodatkowych założeń pracy jest próba ustalenia istnienia ewentualnych korelacji pomiędzy ogólnym nastrojem społeczności Twittera a istotnymi wskaźnikami ekonomicznymi.

Zastosowanie algorytmów koewolucyjnych do generowania strategii gry w szachy

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Mateusz Kumięga

Data obrony: 2013-09-30

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie i zaimplementowanie algorytmów koewolucyjnych przeznaczonych do generowania strategii gry w szachy. Poprawność działania oraz efektywność opracowanych algorytmów zostanie zweryfikowana w trakcie eksperymentów. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd badań w zakresie zastosowania algorytmów ewolucyjnych i koewolucyjnych do generowania strategii dla gier.

Platforma wspomagająca podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o algorytmy ewolucyjne

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Michał Pociecha

Data obrony: 2013-09-30

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie opracowana koncepcja oraz zostanie zaimplementowany system wspierający podejmowanie decyzji inwestycyjnych, działający w oparciu o algorytmy ewolucyjne. System będzie umożliwiał przeprowadzenie weryfikacji działania zaimplementowanych algorytmów na faktycznych danych giełdowych pobieranych z serwisów internetowych. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd zagadnień związanych z zastosowaniami algorytmów ewolucyjnych w dziedzinie wspomagania decyzji inwestycyjnych.

Zastosowanie sieci neuronowych oraz wybranych wskaźników ekonomicznych w systemie wspomagającym decyzje inwestycyjne

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Grzegorz Rajczyk

Data obrony: 2013-09-30

Charakterystyka:

W ramach pracy dyplomowej zostanie opracowany i zaimplementowany system wspomagania decyzji inwestycyjnych wykorzystujący sieci neuronowe oraz wybrane wskaźniki ekonomiczne. Działanie systemu zostanie zweryfikowane eksperymentalnie w oparciu o rzeczywiste dane. W ramach części teoretycznej pracy omówione zostaną wybrane techniki inteligencji obliczeniowej oraz możliwości ich zastosowania we wspomaganiu decyzji finansowych i ekonomicznych.

System wykrywania podobieństw kodów źródłowych w projektach studenckich

Promotor: Nikolow Darin

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Jarosław Szczęśniak

Data obrony: 2013-09-18

Charakterystyka:

Praca polegałaby na opracowaniu metody wykrywania podobieństw kodów źródłowych na przykładzie wybranego języka programowania. W ramach pracy należy zaimplementować proponowaną metodę przy użyciu współczesnych technologii informatycznych oraz przygotować i wykonać testy wykrywalności podobieństw. 

Generowanie strategii działań agentów w grach taktyczno-strategicznych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Adam Kuboń

Data obrony: 2013-09-18

Charakterystyka:

Celem pracy jest zaimplementowanie algorytmów sztucznej inteligencji generujących strategie działań agentów w wybranej grze strategiczno-taktycznej. W ramach części teoretycznej pracy omówione zostaną zagadnienia związane z zastosowaniami sztucznej inteligencji w grach komputerowych.

Zarządzanie dynamicznymi obiektami geometrycznymi na potrzeby realistycznego generowania dźwięków.

Promotor: Głut Barbara

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Kruk Maciej

Data obrony: 2013-09-18

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie struktury danych umożliwiającej przechowywanie, aktualizację i dostęp do opisu dynamicznych obiektów geometrycznych. Realizowane rozwiązanie w połączeniu z algorytmem śledzenia wiązek ma zapewnić wydajne działanie programu do generowania dźwięku w grach komputerowych.

Optymalizacja alokacji zasobów w chmurze obliczeniowej

Promotor: Malawski Maciej

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Kamil Figiela

Data obrony: 2013-09-16

Charakterystyka:

Nowdays, hardly any science can be done without a computing infrastructure, and cloud systems are regarded by the scientific community as a potential source of low-cost computing resources that can be provisioned on-demand according to pay-per-use model. Running scientific applications on the cloud imposes the monetary cost of the computation that should be subject to optimization as the funding is usually limited.

We address the problem of resource allocation on multiple cloud platforms formulated as a mixed integer non-linear programming problem (MINLP). We optimize scheduling of bag of tasks applications and workflows under the deadline constraint. The optimization models implemented in AMPL modeling language allow us to apply leading solvers such as Cbc and CPLEX. We assume multiple IaaS clouds with heterogenous VM instances, with limited number of instances per cloud and hourly billing. Our objective, the total cost, includes computation cost as well as data transfer charges which may have significant contribution to the total cost.

The results illustrate typical problems when making decisions on deployment planning on clouds and how they can be addressed using optimization techniques. We indicate how optimization of resource allocation may be used by end-users to minimize their costs or by resellers for a profit.

Agentowy system do symulacji procesów transportowych

Promotor: Żabińska - Rakoczy Małgorzata

Status: niestacjonarne, w trakcie realizacji, magisterska

Autorzy: Piotr Partyński

Data obrony: 2013-07-23

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie systemu do symulacji procesów transportowych zachodzących w sieci dróg i skrzyżowań. Proponuje się system agentowy wykorzystujący podejście rynkowe. Podczas poruszania się w sieci agent wybiera drogę na podstawie cen oferowanych przez agentów zarządzających krawędziami. W zależności od swojego obciążenia agenci zarządzający krawędziami modyfikują  koszty przejazdu i oferują  niższe lub wyższe ceny. Takie podejście powinno wpłynąć na mniejszą liczbę maksymalnych obciążeń krawędzi oraz na możliwie równomierne rozłożenie obciążenia w sieci.

Praca obejmuje analizę problemu, koncepcje, projekt oraz opis implementacji agentowego systemu symulacyjnego.

Wyszukiwanie obiektów w wycinku przestrzeni na potrzeby realistycznego generowania dźwięków.

Promotor: Głut Barbara

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Pałka Szymon

Data obrony: 2013-07-23

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie i zaimplementowanie algorytmu umożliwiającego efektywne znajdowanie obiektów widocznych z danego punktu w wycinku przestrzeni. Opracowane rozwiązanie ma zapewnić efektywniejsze działanie algorytmów do generowania dźwięku w grach komputerowych.

Agentowy system zarządzania grupą robotów mobilnych

Promotor: Żabińska - Rakoczy Małgorzata

Status: niestacjonarne, w trakcie realizacji, magisterska

Autorzy: Paweł Pawłowicz

Data obrony: 2013-07-23

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie agentowego systemu zarządzania grupą robotów mobilnych służących do automatycznego usuwania odpadów ze środowiska miejskiego. W ramach pracy przewiduje się zaprojektowanie i zaimplementowanie narzędzia pozwalającego na symulację takiego systemu.

Praca obejmie analizę przedstawionego problemu, koncepcje, projekt i opis realizacji systemu agentowego wykorzystującego sygnały zapachowe  wydzielane przez śmieci oraz robotów. System zostanie zrealizowany w  formie narzędzia umożliwiającego symulację rzeczywistego środowiska bez potrzeby budowania jego prototypu.

Wykorzystanie procesora graficznego w implementacji relacyjnej bazy danych

Promotor: Marcjan Robert

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Tomasz Zdybał

Data obrony: 2013-07-09

Charakterystyka:

Zakres pracy:

Współczesne procesory graficzne udostępniają masywnie równoległą architekturę obliczeniową. Powala ona tworzyć oprogramowanie skalowalne oraz wielokrotnie bardziej wydajne niż programy korzystające z tradycyjnych procesorów. Celem pracy jest stworzenie relacyjnej bazy danych prze­chowywanej w pamięci (ang. in-memory database) wykorzystującej moc obliczeniową procesora graficznego do operacji na danych. Oprogramowanie powinno umożliwiać definiowanie tabel, wczytywanie danych z dysku, zapis danych na dysk, wykonywanie zapytań i zwracanie wyników. Praca powinna zawierać porównanie wydajności zaimplementowanej bazy danych z dostępnymi rozwiązaniami tego typu wykorzystującymi tradycyjne procesory.

Serwisy w architekturze chmur obliczeniowych

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Michał Soboń

Data obrony: 2013-07-09

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie przykładowej platformy, opartej o chmurę obliczeniową, udostępniającej oprogramowanie jako usługę (model Software as a Service). W części teoretycznej pracy zdefiniowana zostanie koncepcja usługi, w kontekście podstawowego elementu składowego nowoczesnej architektury. Opisana zostanie także rola jaką pełnią usługi w architekturze zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture). Kolejnym opisanym pojęciem będzie chmura obliczeniowa oraz przykłady jej implementacji. Rozdział praktyczny będzie opisywał przykładową implementacje platformy, zaprezentowana zostanie także jej architektura.

System przeznaczony do modelowania oceny scoringowej

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Bartłomiej Hammer

Data obrony: 2013-07-03

Charakterystyka:

Celem pracy jest projekt i implementacja narzędzia przeznaczonego do tworzenia i edycji modeli scoringu kredytowego oraz obliczania oceny na podstawie danych klienta. Wraz z systemem powstanie szablonowy model dla obliczeń, z możliwością rozszerzania go przez użytkownika w zależności od potrzeb.

Symulator sieci transportu publicznego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski

Data obrony: 2013-07-03

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie zaimplementowany symulator miejskiej sieci transportu publicznego. Symulator będzie umożliwiał tworzenie oraz konfigurowanie sieci transportu publicznego z wykorzystaniem GUI oraz uruchomienie symulacji umożliwiającej obserwowanie różnorodnych parametrów, między innymi zapełnienia środków transportu w różnych porach dnia. Symulator będzie umożliwiał również konfigurowanie natężenia ruchu pasażerskiego w różnych porach dnia. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd zagadnień związanych z modelowaniem i symulacją transportu.

Zastosowanie technik sztucznej inteligencji w systemie wspierającym decyzje inwestycyjne na rynku surowców

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Jan Burkot

Data obrony: 2013-07-03

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie koncepcji oraz implementacja systemu przeznaczonego do wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku surowców. System będzie wykorzystywał w tym celu wybrane techniki sztucznej inteligencji. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd zagadnień związanych z zastosowaniami algorytmów sztucznej inteligencji w problemach ekonomicznych i finansowych.

System przechowywania, synchronizacji i udostępniania dokumentów w środowisku heterogenicznym zrealizowany w technologii chmury obliczeniowej, z dostępem przez klienta webowego i mobilnego.

Promotor: Janik Arkadiusz

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Piotr Liber

Data obrony: 2013-06-24

Charakterystyka:

Opracowanie architektury i zaimplementowanie systemu, który będzie umożliwiał przechowywanie i udostępnianie dokumentów, ich synchronizację pomiędzy użytkownikami. System będzie wyposażony w klienta www oraz natywnego klienta przeznaczonego na urządzenie mobilne (system iOS lub Android). System będzie wyposażony w rozproszony cache umożliwiający szybszy dostęp do rzadko zmienianych dokumentów małych i średnich rozmiarów (dokumenty biurowe).

Wspomaganie wykonywania aplikacji wykorzystujących duże ilości danych w środowiskach rozproszonych

Promotor: Słota Renata

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Adam Chrabąszcz

Data obrony: 2013-06-03

Charakterystyka:

Tematyka pracy obejmuje aplikację wykorzystujące duże ilości danych, wykonywane w środowiskach typu grid i cloud. Ze względu na dużą ilość operacji we/wy czas wykonania takich aplikacji silnie zależy od możliwości systemów przechowywania i udostępniania danych. Dlatego też celem pracy jest efektywne udostępnianie danych we wspomnianych systemach przechowywania i udostępniania danych dla celów wspomagania wykonywania wspomnianych aplikacji.

Optymalizacja sieci transportu publicznego z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Dawid Węgiel

Data obrony: 2013-05-20

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie opracowany oraz zaimplementowany algorytm ewolucyjny przeznaczony do wielokryterialnej optymalizacji sieci transportu publicznego. Algorytm zostanie zaimplementowany jako komponent systemu przeznaczonego do optymalizacji miejskiej sieci transportu publicznego. Zaimplementowany algorytm zostanie porównany eksperymentalnie z innymi znanymi z literatury technikami optymalizacji transportu publicznego. W ramach części teoretycznej pracy omówione zostaną zagadnienia związane z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji transportu.

Zastosowanie algorytmów mrówkowych w optymalizacji sieci transportu wielomodalnego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Marcin Miodowski

Data obrony: 2013-04-15

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie opracowany oraz zaimplementowany algorytm mrówkowy przeznaczony do optymalizacji sieci transportu wielomodalnego. Algorytm zostanie zaimplementowany jako komponent platformy przeznaczonej do optymalizacji sieci transportu publicznego. Zaimplementowany algorytm mrówkowy zostanie porównany eksperymentalnie z innymi znanymi technikami heurystycznymi. W ramach części teoretycznej pracy zostaną omówione zagadnienia zwiąazane z zastosowaniami algorytmów mrówkowych w optymalizacji transportu.

Zastosowanie metod uczenia maszynowego w systemie alokacji zasobów ludzkich do projektów IT

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Damian Tekieli

Data obrony: 2013-04-15

Charakterystyka:

Celem pracy jest implementacja systemu przeznaczonego do alokacji zasobów ludzkich w projektach IT z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego. System będzie uczył się na podstawie zebranych doświadczeń (w jakim stopniu zasoby sprawdziły się w danej roli i jak można je wykorzystać lepiej w przyszłości). Teoretyczna część pracy będzie zawierała przegląd zagadnień związanych z uczeniem maszynowym.

Implementacja algorytmów manipulacji wyborczych

Promotor: Faliszewski Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Aleksandra Rzemyk, Karol Urbański

Data obrony: 2013-02-04

Charakterystyka:

Celem pracy jest implementacja szeregu algorytmów wpływu na wynik wyborów. Rozważane metody to, na przykład, rózne odmiany kupowania głosów, problem nieuczciwego głosowania, problem kontroli wyborów, problemy możliwych i koniecznych zwycięzców.

Doradczy system wspomagający pracę specjalisty

Promotor: Zygmunt Anna

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Krzysztof Romanowski, Mikołaj Jakubowski

Data obrony: 2013-02-04

Charakterystyka:

Często specjalista z danej dziedziny (np. lekarz) staje przed trudnym problemem wskazania terapii, badań czy postawienia diagnozy. Dokonując wyboru najczęściej bazuje na własnej wiedzy i intuicji. Mając jednak do dyspozycji dziedzinowe bazy danych, można wspomóc specjalistę poprzez automatyczne znajdowanie podobnych przypadków w przeszłości.

Efektem prac ma być platforma wspomagająca specjalistę z poradni psychologiczno-pedagogicznej przy dokonywaniu wstępnych diagnoz oraz kierowaniu pacjenta na kolejne badania.

Najważniejszym jej elementem będzie system ekspertowy, w którym po wprowadzeniu podstawowych danych, system będzie doradzał kolejne kroki które może przeprowadzić specjalista lub sugerował diagnozę.

Semestr 1: Projekt i implementacja bazy danych, analiza danych przy użyciu metod eksploracji danych, akwizycja wiedzy specjalisty do shella regułowego, prototyp systemu przeprowadzający wnioskowanie

Semestr 2: Integracja uzyskanych wzorców z wybranym shellem regułowym. Opracowanie interfejsu użytkownika.

Kwalifikacje zespołu:

tworzenie i zarządzanie bazami danych, znajomość języka Java, umiejętność korzystania z shelli systemów ekspertowych, np. Drools, Jess.

Analiza aktywności na portalu YouTube

Promotor: Zygmunt Anna

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Mateusz Kaczor, Wojciech Wyczesany, Szymon Karaś, Wojciech Wojas

Data obrony: 2013-01-31

Charakterystyka:

YouTube jest popularnym serwisem społecznościowym dostarczającym możliwości wymiany plików wideo. Z racji ogromnej liczby plików, użytkowników i komentarzy trudno jest w prosty sposób określić role i miejsce poszczególnych użytkowników w sieci zależności łączącej ich z innymi użytkownikami poprzez np. wstawiane komentarze. Efektem prac ma być crawler ściągający wybrane dane z YouTube i zapisujący je do bazy danych, działający w sposób przyrostowy (odzwierciedlający zmiany zachodzące w danych umieszczanych w serwisie) oraz aplikacja korzystająca z danych zgromadzonych w bazie danych i wykonująca na nich analizy. Semestr 1: Projekt i implementacja bazy danych, zaprojektowanie, implementacja i uruchomienie crawlera, wypełnienie bazy danymi, stworzenie prototypu systemu realizującego proste analizy aktywności. Semestr 2: Rozbudowa prototypu o bardziej zaawansowane analizy pozwalające np. wskazać najbardziej aktywnych użytkowników i monitorować ich zachowanie w czasie.

Rozszerzalna platforma dystrybucji oprogramowania

Promotor: Dajda Jacek

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Marcin Krupa, Anita Koralewska, Paweł Maciejczek

Data obrony: 2013-01-31

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu

Dystrybucja oprogramowania jest jednym z ostatnich elementów w złożonym procesie wytwarzania oprogramowania, często lekceważonym ze względu na jego rzekomą prostotę. Jednakże proces ten potrafi być również złożony, jeśli weźmie się pod uwagę pewną ilość produktów, ich wersji, rodzajów klientów, ich pracowników, różnych wersji umów licencyjnych oraz konieczności aktualizacji oprogramowania. Tematyka projektu dotyczy wsparcia dla procesu dystrybucji oprogramowania poprzez dostarczenie odpowiedniej platformy administracyjnej opartej o rozwiązania sieciowo-internetowe.

2. Przewidywany produkt

Przewidywanym produktem jest internetowa platforma, która poza podstawowymi zadaniami związanymi z zarządzaniem produktami, wersjami, klientami etc. umożliwi również elastyczne dodawanie nowych funkcjonalności stanowiących dodatkowe wsparcie dla twórców oprogramowania np. poprzez dostarczenie statystyk pobrań poszczególnych produktów i modułów.

3. Kwalifikacje zespołu

Podstawowe umiejętności z zakresu projektowania i implementacji systemów bazodanowych w środowisku internetowym.

4. Informacje organizacyjne

Liczba osób, ew. przewidywana lista uczestników: Marcin Krupa, Anita Koralewska, Paweł Maciejczek
Propozycja prowadzącego pracownię projektową: dr inż. Marek Kisiel-Dorohinicki

Warstwa prezentacji danych bilingowych zbudowana w oparciu o HTML5

Promotor: Dajda Jacek

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Dariusz Mydlarz, Szymon Kasiński

Data obrony: 2013-01-31

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu

Tematyka projektu dotyczy wspierania procesu analizy poprzez dostarczenie dedykowanego środowiska umożliwiającego importowanie danych (np. danych bilingowych), ich analizę oraz wizualizację np. w postaci grafu powiązań między wyróżnionymi encjami-obiektami. Istotnym założeniem pracy jest realizacja środowiska z wykorzystaniem technologii webowych i dzięki temu ilustracja możliwości realizacji środowisk tejże klasy w koncepcji Cloud.

2. Przewidywany produkt

Przewidywanym produktem jest narzędzie wspierające proces analizy kryminalnej wykorzystujące technologie Internetowe, w tym elementy standardu HTML5.

3. Kwalifikacje zespołu

Programowanie aplikacji webowych.

4. Informacje organizacyjne

Liczba osób, ew. przewidywana lista uczestników: Dariusz Mydlarz, Szymon Kasiński
Propozycja prowadzącego pracownię projektową: dr inż. Marek Kisiel-Dorohinicki

System gromadzenia i przetwarzania informacji o charakterze przestrzennym przy pomocy urządzeń mobilnych

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Michał Nowak, Adam Banyś

Data obrony: 2013-01-31

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu

Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego gromadzenie i przetwarzanie różnego rodzaju informacji których istotnym aspektem jest ich lokalizacja w przestrzeni.

Dane gromadzone są przez użytkowników wyposażonych w telefon z aplikacją umożliwiającą pozyskanie informacji o aktualnym położeniu (GPS) oraz zarejestrowanie dodatkowej informacji opisującej dane zdarzenie: napisanie notatki, nagranie dźwięku, zrobienie zdjęcia, filmu (operacja ta może być zrealizowana przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego zewnętrznych programów i bibliotek). Informacje te gromadzone są w bazie danych urządzenia a następnie synchronizowane z centralną bazą danych i mogą być udostępniane innym użytkownikom korzystającym z aplikacji za pomocą aplikacji web’oych lub aplikacji pracujących na urządzeniach mobilnych. Istotnym elementem rozwiązania jest wizualizacja danych na mapie.

Przykładowe przypadki użycia systemu to: monitorowanie pozycji użytkowników, monitorowanie przemieszczania się użytkowników, gromadzenie inf. o awariach, sytuacjach krytycznych, kryzysowych oraz udostępnianie tych informacji innym uprawnionym użytkownikom systemu

2. Przewidywany produkt

Baza danych.  Aplikacja przeznaczona dla urządzenia mobilnego (np. tel. z systemem android) do zbierania danych oraz ich wizualizacji na mapie. Aplikacja web’owa do centralnego zarządzania danymi

3. Kwalifikacje zespołu

Umiejętność projektowania i implementacji baz danych. Zainteresowania w zakresie programowania aplikacji dla urządzeń mobilnych.

4. Informacje organizacyjne

liczba osób: 2 do 4 

System tworzenia sieciowych kopii zapasowych dla urządzeń z systemem operacyjnym Android

Promotor: Nikolow Darin

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Mateusz Dykacz

Data obrony: 2013-01-31

Charakterystyka:

Tematyka projektu

Podstawową metodą zabezpieczania danych przed utratą jest wykonywanie kopii zapasowych (tzw. backup) na inne nośniki danych. Zasadniczo rozróżniamy dwa rodzaje backupów – backup pełny, w którym wszystkie pliki są kopiowane i backup częściowy gdzie kopiowane są tylko niektóre pliki. Backup częściowy może być z kolei różnicowy (kopiowane są dane, które zostały zmienione od momentu wykonania ostatniego backupu pełnego), przyrostowy (kopiowane są dane, które zostały zmodyfikowane od momentu wykonania ostatniego jakiegokolwiek backupu), dzienny (kopiowane są dane zmienione w ciągu danego dnia). Wykonywanie backupu współczesnych systemów komputerowych nie powinno zbytnio obciążać systemu komputerowego ani wymagać zatrzymania określonych aplikacji i usług. W celu uzyskania zerowego okna backupowego systemy takie korzystają z metody tworzenia „zamrożonej” kopii danych czy systemu plikowego – tzw. snapshot. Dane backupowe przesyłane przez sieć powinny być odpowiednio kodowane, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich.

Ogólny system backupowy składa się z kilku elementów:

 • Kontenery przechowujące dane z backupów. Może to być np. system plikowy, dysk twardy, urządzenie taśmowe.
 • Media Agent – agent, który potrafi zapisywać i odczytywać dane z kontenerów oraz komunikować się przez sieć z innymi modułami.
 • Disk Agent – agent, który potrafi czytać i zapisywać dane z dysków komputerów, które są backupowane.
 • Menadżer – moduł zarządzający. Moduł ten inicjuje wykonanie backupu lub odtwarzania i komunikuje się z innymi modułami zlecając zadania do wykonania.
 • Konsola zarządzająca – aplikacja graficzna za pomocą której użytkownik komunikuje się z systemem.

W ramach projektu należy stworzyć system backupowy umożliwiający wykonywanie backupów poprzez sieć na odległe serwery wykorzystując standardowe metody przesyłu danych (FTP, HTTP, SSL, ...) lub poprzez media agent. System powinien wspierać backupy pełne, różnicowe i przyrostowe oraz mieć możliwość robienia backupów według wcześniej ustalonego harmonogramu. System powinien umożliwiać interakcyjne odtwarzanie zarówno wszystkich plików z backupu jak i tylko wybranych. Agent dyskowy powinien obsługiwać systemy plikowe Linuxa (ext3,ext4) oraz Windowsów (FAT32, NTFS). System powinien potrafić backupować pliki otwarte korzystając z LVM-a w Linuxie (snapshot) lub z VSCS w Windowsie. Dane powinny być replikowane pomiędzy kontenerami w celu zapewnienia większej dostępności. Meta-dane o backupowanych plikach powinny być przechowywane w bazie danych.

Przewidywany produkt

Semestr pierwszy

 • Zaprojektowanie interfejsów komunikacji pomiędzy modułami systemu

 • Zaprojektowanie konsoli zarządzającej – wygląd i funkcjonalność

 • Opracowanie struktury bazy danych (dla meta-danych o plikach)

 • Implementacja agenta dyskowego dla Linuxa

 • Implementacja modułu zarządzania

 • Implementacja media agenta

 • Implementacja konsoli graficznej

Semestr drugi

 • Testy i prezentacja wersji bez obsługi systemu Windows

 • Implementacja agenta dyskowego dla systemu Windows 7/2008

 • Implementacja backupów otwartych plików

 • Opracowanie dokumentacji systemu

 • Testy i prezentacja końcowego produktu

Kwalifikacje zespołu

Wymagane umiejętności

 • Programowanie w językach Java, C++

 • Pisanie skryptów (bash, perl, python)

 • Programowanie baz danych

 • Programowanie na socket-ach

Przewidywane technologie i narzędzia

 • SQL, ODBC

 • VSCS, LVM

 • FTP, SSL

 • eclipse

Informacje organizacyjne 

liczba osób: 2 do 4.

System przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Przemysław Pióro

Data obrony: 2013-01-29

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu

Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego wizualizację i przetwarzanie danych o charakterze przestrzennym. Przedmiotowe dane to inf. o położeniu (ew. ruchu) różnego rodzaju obiektów, osób (np. dane z monitoringu ruchu drogowego, dane z monitoringu przemieszczania się osób podczas imprez masowych). Informacje te mogą być pozyskiwane w różny sposób (pozyskiwanie inf. nie jest głównym zadaniem tego projektu, niemniej jednak konieczny będzie import tego typu danych z różnych potencjalnych źródeł). System powinien umożliwiać wizualizację tych danych na mapie oraz dokonywanie różnego rodzaju analiz (badanie wzajemnych relacji przestrzennych między obiektami)

Przykładowe przypadki użycia systemu to: monitorowanie pozycji użytkowników, monitorowanie przemieszczania się użytkowników, pojazdów, wizualizacja inf. o ruchu drogowym, przetwarzanie i wizualizacja informacji o sytuacjach krytycznych, kryzysowych.

2. Przewidywany produkt

Baza danych przestrzennych (w technologii PostGIS, Oracle Spatial). Aplikacja web’owa do  wizualizacji i analizy danych

3. Kwalifikacje zespołu

Umiejętność projektowania i implementacji baz danych. Zainteresowanie przetwarzaniem danych przestrzennych. Umiejętność projektowania aplikacji internetowych.

4. Informacje organizacyjne

liczba osób: 2 do 4

Generator danych dla hurtowni danych Netezza bazujący na zapytaniu SQL, schemacie bazy danych i statystykach

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Mateusz Adamik

Data obrony: 2013-01-29

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu
Netezza to stosunkowo nowy produkt bazodanowy IBM’a dedykowany dla hurtowni danych (więcej informacji:
http://www.netezza.com).
Celem projektu jest stworzenie narzędzia graficznego do generacji danych na podstawie dostarczonych przez klienta parametrów
Zarys funkcjonalności:
- generowanie danych na podstawie zapytań sql, schematu bazy danych oraz statystyk
- wykrywanie częściowej budowy schematu bazy danych na podstawie zapytania SQL
- zachowanie formalnych i nieformalnych relacji między danymi
- udostępnienie użytkownikowi interfejsu umożliwiającego modyfikacje parametrów mających wpływ na wygenerowane dane
Szczegółowa lista funkcji/widoków jak i forma graficzna do uzgodnienia i doprecyzowania przy współpracy z IBM.
Projekt realizowany we współpracy z IBM Software Lab w Krakowie. Istnieje możliwość dalszej współpracy z IBM Software Lab
(praktyki, staże itp.)
2. Przewidywany produkt
Narzędzie do generowania danych dla bazy Netezza zrealizowane jako plugin eclipsowy

Opracowanie wygodnego narzędzia okienkowego do pracy z dokumentami XML przy pomocy SQLxD.

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Sebastian Kulpa, Michał Dąbrowski

Data obrony: 2013-01-29

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu

SQLxD jest autorskim rozwiązaniem umożliwiającym przetwarzanie dokumentów XML
przy pomocy języka relacyjnego (SQLxD) o składni podobnej do języka SQL.
więcej informacji na stronie: http://sqlxd.org/

Celem projektu jest przygotowanie wygodnego narzędzia okienkowego umożliwiającego
pracę z dokumentami XML przy popmocy wspomnianego języka SQLxD. Dostępny jest
parser języka SQLxD oraz silnik wykonawczy dla zapytań, natomiast implementowane
narzędzie winno zawierać edytor umożliwiający sformułowanie zapytania, przesłanie
go do modułu wykonawczego, a następnie odebranie i prezentacje wyniku.
Istotnym elementem aplikacji powinna być: możliwość pracy z wieloma zapytaniami
i wieloma dokumentami XML, ergonomia i wygoda użytkowania.
Aplikacja ma być w swojej istocie podonbna do narzędzi typu: SQL Server Management
Studio, czy też Oracle SQL Developer (oczywiście w zakresie wykonywania zapytań SQL)

2. Przewidywany produkt

Aplikacja (okienkowa) do pracy z dokumentami XML przy pomocy SQLxD.
Technologia: .NET, c#

3. Kwalifikacje zespołu

Umiejętność programowania aplikacji okienkowych w c#. Podstawowa
znajomość zagadnień związanych z bazami danych i XML

4. Informacje organizacyjne

liczba osób: 2 do 4

Implementacja podstawowych elementów SQLxD w techn. Java

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Grzegorz Zuber, Piotr Stryna

Data obrony: 2013-01-29

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu

SQLxD jest autorskim rozwiązaniem umożliwiającym przetwarzanie dokumentów XML
przy pomocy języka relacyjnego (SQLxD) o składni podobnej do języka SQL.
więcej informacji na stronie: http://sqlxd.org/

Celem projektu jest implementacja parsera oraz silnika wykonawczego języka
SQLxD technologi związanej z językiem Java. Zakres impementowanej funkcjionalności
SQLxD to: proste polecenie select, możliwość budowania warunków, operacja join.
Silnik SQLxD w chwili obecnej funkcjonuje w techn. .NET, C# (będzie dostęp do projektu
oraz kodu źródłowego), w projekcie chodzi o przepisanie implementacji na języj Java

2. Przewidywany produkt

Biblioteka implementująca podstawowe elementy języka SQLxD,
proste aplikacja demonstracyjna.
Technologia: Java

3. Kwalifikacje zespołu

Umiejętność programowania w języku Java. Podstawowa
znajomość zagadnień związanych z bazami danych i XML

4. Informacje organizacyjne

liczba osób: 2 do 4 

Komunikacja w systemie transportowym

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Jacek Treliński

Data obrony: 2013-01-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja modułu komunikacji w agentowym systemie transportowym dla problemow PDPTW. Bazowy system jest zaimplementowany w Javie. Dodanie komunikacja ma na celu poprawe efektywności systemu. Po implementacji zostana przeprowadzone testy funkcjonalne.

System zamawiania posiłków wykorzystujący możliwości urządzeń mobilnych oraz mechanizmy lokalizacji użytkownika

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Wojciech Frącz Albert Kuźma

Data obrony: 2013-01-29

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu:

Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego zamawianie posiłków,
które są możliwe do dowiezienia do miejsca, w którym w momencie zamawiania znajdują się użytkownicy.
W skład systemu będzie wchodziła centralna serwis internetowy gromadzący informacje o ofertach
restauracji (menu, ceny obszar dla którego możliwe jest dowiezienie posiłku)
oraz aplikacja na urządzenie mobilne (pracujące pod kontrolą systemu android) umożliwiająca
zamawianie posiłków. Informacje o lokalizacji pobierane są z
urządzenia mobilnego i wykorzystywane do pobrania ofert dostępnych w danym obszarze,
korzystając z centralnego systemu.

2. Przewidywany produkt:
Baza danych, serwis www, aplikacja dla systemu android do zamawiania posiłków,
Interfejs dla restauracji do wprowadzania ofert.

 

3. Kwalifikacje zespołu

Znajomość baz danych. Umiejętność programowania. Zainteresowanie w zakresie programowania aplikacjidla urządzeń mobilych

 

4. Informacje organizacyjne

liczba osób: 2

System przetwarzania i wizualizacji informacji na potrzeby analizy zagrożeń

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Sandacz Maciej, Arczewski Michał, Obajtek Mariusz

Data obrony: 2013-01-29

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu


Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego gromadzenie, przechowywanie, i przetwarzanie informacji o zagrożeniach związanych np. z organizacją różnego rodzaju imprez masowych. Dane mogą pochodzić z różnych źródeł (np. dane o ruchu drogowym, dane pochodzące z monitoringu, dane zbierane przy pomocy tel. komórkowych). Istotnym elementem projektu jest wizualizacja sytuacji na mapie. System powinien umożliwiać modyfikację danych na mapie (np. zmiana organizacji ruch w związku z organizacją imprezy masowej, planowanie dróg ewakuacji itp)

2. Przewidywany produkt 

 

Baza danych reprezentująca mapę (w technologii PostGIS, Oracle Spatial). Aplikacja web’owa do  wizualizacji i analizy danych

 

3. Kwalifikacje zespołu 

 

Umiejętność projektowania i implementacji baz danych. Zainteresowanie przetwarzaniem danych przestrzennych. Umiejętność projektowania aplikacji internetowych.

 

4. Informacje organizacyjne 

 

liczba osób: 2 do 4

Środowisko wspomagające proces analizy strategicznej z wykorzystaniem danych statystycznych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Tomasz Godzik, Tomasz Wawro

Data obrony: 2013-01-29

Charakterystyka:

Celem projektu jest opracowanie systemu do zbierania i analizy danych dotyczących przestępstw. System powinien być webowy, wielodostępny, z kontrolą praw dostępu. Wyniki analizy powinny mieć postać zestawień w formie tekstu, a także formę wykresów czy map z wykresami. Raporty powinny pozwalać na analizę dynamiki zdarzeń. Ciekawym dodatkiem byłoby opracowanie modułu pozwalającego na definiowania i wykrywanie wystąpień anomalii w danych.

Środowisko do eksperymentów z uczenia w systemach agentowych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Tomasz Cudek, Dominik Gawlik, Jakub Liput

Data obrony: 2013-01-28

Charakterystyka:

Tematem pracy jest przygotowanie systemu do prowadzenia eksperymentów z uczenia maszynowego w systemie agentowym. System powinien umożliwiać komunikację między agentami, strojenie parametrów uczenia i zbieranie danych. Algorytmy uczenia powinny być podłączone z gotowych bibliotek (Piqle, Weka itp.).

Środowisko do prowadzenia eksperymentów obliczeniowych w zakresie systemów wyborczych

Promotor: Faliszewski Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Jakub Poliński, Tomasz Put, Jakub Tyrcha

Data obrony: 2013-01-28

Charakterystyka:

Celem pracy jest implementacja biblioteki programów (oraz funkcji) pozwalających na prowadzenie eksperymentów numerycznych dotyczących systemów wyborczych. Elementami biblioteki będą, między innymi, implementacja szeregu systemów wyborczych, implementacja metod generowania głosów, implementacja szeregu algorytmów operujących na wyborach (np. arytmetyka wyborów, klonowanie kandydatów, wykrywanie własności jednowierzchołkowości itp.)

Wykorzystanie logiki rozmytej do analizy zachowania urządzeń przechowujących dane w architekturze typu Cloud

Promotor: Funika Włodzimierz

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Piotr Bereś, Piotr Bober

Data obrony: 2013-01-28

Charakterystyka:

Szybki przyrost danych związany z prowadzonymi obliczeniami jak również konieczność zachowania określonych parametrów obsługi zawartych w kontraktach SLA w architekturze Cloud wiąże się z koniecznością monitoringu oraz predykcji zachowania urządzeń służących do przechowywania informacji. Problem ten wiąże się z próbą analizy zachowania poszczególnych urządzeń jak również z analizą dostępnych zasobów zarówno w chwili obecnej jak również w niedalekiej przyszłości, w związku z tym staje się konieczne monitorowanie zarówno zasobów jak również podpisanych kontraktów a w szczególności ich fragmentów związanych z przechowywaniem danych.
Celem niniejszego projektu jest implementacja komponentu wykorzystującego logikę rozmytą w celu predykcji zachowania na podstawie danych pochodzących zarówno z aktualnego monitoringu jak również z historycznych kontroli. W ramach pracy zostanie zaimplementowany moduł służący do aktywnego sprawdzania możliwości poszczególnych urządzeń oraz moduł analizujący wymagania użytkownika przy wykorzystaniu logiki rozmytej.

Modułowy system do analizy sieci społecznych

Promotor: Zygmunt Anna

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Dominika Molenda, Grzegorz Juras, Piotr Popowicz

Data obrony: 2013-01-28

Charakterystyka:

Od niedawna daje się zauważyć ogromny wzrost zainteresowania tematyką sieci społecznych. Niewątpliwą przyczyną takiego stanu rzeczy jest gwałtowny rozwój tzw. mediów społecznych. Niestety, ogólne narzędzia do analizy sieci społecznych (np. Pajek, UCINET) są mało intuicyjne i bardzo trudne w obsłudze. Dużym utrudnieniem są wymagania dotyczące formatu danych wejściowych i wyjściowych.

Efektem prac ma być uniwersalny, modułowy system umożliwiający wczytanie danych sieciowych o dowolnym formacie, z dowolnej dziedziny i przeprowadzanie analiz. Architektura systemu ma pozwalać na dowolne rozszerzanie jego funkcjonalności. Szczególny nacisk będzie położony na interfejs graficzny.

Semestr 1: Projekt i implementacja uniwersalnej bazy danych, opracowanie modułowej architektury systemu, zaprojektowanie i implementacja mechanizmów wczytywania danych, stworzenie prototypu systemu realizującego proste analizy metodami sieci społecznych.

Semestr 2: Rozbudowa prototypu o bardziej zaawansowane analizy, np. analiza społeczności.

Kwalifikacje zespołu:

Tworzenie i zarządzanie bazami danych, znajomość języka Java, umiejętność korzystania w wybranych bibliotek (np. Jung)

Środowisko do badania algorytmów replikacji w rozproszonych systemach plików, na przykładzie systemu HDFS

Promotor: Słota Renata

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Kamil Płachetka, Norbert Tusiński

Data obrony: 2013-01-28

Charakterystyka:

Współczesne aplikacje coraz częściej są aplikacjami przetwarzającymi duże ilości danych (ang. Data-Intensive, DI,  application). Istotnym problemem dla takich aplikacji jest dostarczenie danych tak, by aplikacja mogła spełnić odpowiednie wymagania użytkownika końcowego. Jedną z metod zwiększania efektywności dostępu do danych jest replikacja danych. Monitorowanie rozproszonych zasobów przechowywania danych (ang. storage resources) może wpływać na lepszy dobór zasobów dla tworzonych replik, jak i lepszy dobór replik dla udostępnienia żądanych danych. Nowoczesne rozproszone systemy plikowe, jak HDFS, umożliwiają zwiększenie efektywności dostępu do danych z wykorzystaniem replikacji. Dobór algorytmów replikacji dla takich systemów jest kluczowy dla możliwości dostarczania jakości usługi przechowywania i udostępniania danych. Celem niniejszego projektu będzie stworzenie środowiska do badania algorytmów replikacji w rozproszonych systemach plików. Środowisko to będzie wyposażone w monitoring rozproszonych zasobów przechowywania danych, wymiennych modułów replikacji, a także w interfejs graficzny umożliwiający obserwację jakości działania algorytmów replikacji.

Algorytm koewolucyjny przeznaczony do optymalizacji strategii gry w Go

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Marcin Kaletka

Data obrony: 2013-01-23

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie opracowany i zaimplementowany algorytm koewolucyjny przeznaczony do optymalizacji strategii dla gry Go. Efektywność i poprawność działania opracowanego algorytmu zostanie zweryfikowana w trakcie eksperymentów, których wyniki zostaną zamieszczone w pracy. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd zagadnień związanych z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych i koewolucyjnych w zagadnieniach generowania strategii dla gier.

Modelowanie i symulacja ekosystemów

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Piotr Sulecki

Data obrony: 2013-01-23

Charakterystyka:

W ramach pracy zostaną opracowane i zaimplementowane mechanizmy i algorytmy umożliwiające modelowanie i symulację ekosystemów złożonych z wielu oddziaływających na siebie gatunków. Mechanizmy i algorytmy te zostaną zaimplementowane jako moduły rozszerzaj¡ce funkcjonalność istniejącego systemu przeznaczonego do agentowego modelowania i symulacji. Z wykorzystaniem opracowanych modułów zostaną zaimplementowane przykładowe symulacje, których wyniki będą omówione w pracy. W ramach części teoretycznej omówione zostan¡ zagadnienia związane ze sztucznym życiem i modelowaniem i symulacją mechanizmów biologicznych.

Adaptacja transmisji multimedialnej w środowiskach heterogenicznych

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Aleksandra Lipiec

Data obrony: 2013-01-21

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza zagadnień adaptacji transmisji sieciowej do zmieniających się warunków otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przesyłania treści multimedialnych w środowiskach mobilnych. Praca będzie również zawierać przegląd istniejących na rynku rozwiązań w tym obszarze. W ramach części praktycznej zostanie zaimplementowany przykładowy system umożliwiający transfer danych multimedialnych i potrafiący się adaptować do zmian parametrów transmisji.

Komponentowy system ewolucyjny przeznaczony do optymalizacji wielomodalnej i wielokryterialnej

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: inżynierski, niestacjonarne, zakończona

Autorzy: Marcin Zbijowski

Data obrony: 2012-12-12

Charakterystyka:

 1. Tematyka projektu: Celem projektu jest opracowanie architektury oraz implementacja systemu przeznaczonego do rozwiązywania problemów wielokryterialnych i wielomodalnych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych.
 2. Przewidywany produkt: Przewidywany produkt to komponentowy system przeznaczony do rozwiązywania problemów wielokryterialnych i wielomodalnych z wykorzystaniem różnego rodzaju algorytmów ewolucyjnych oraz agentowo-ewolucyjnych. System powinien zapewniać możliwość dodawania nowych algorytmów, problemów, jak również wizualizację rezultatów obliczeń.
 3. Kwalifikacje zespołu: przewidywane technologie i narzędzia to Java, Ruby, Python.
 4. Informacje organizacyjne:
  • liczba osób: 1
  • związek tematu z realizowanymi projektami badawczymi lub pracami rozwojowymi: grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt i implementacja systemu efektywnego powiadamiania uzytkowników o wydarzeniach z wykorzystaniem róznych kanałów komunikacji

Promotor: Siwik Leszek

Status: niestacjonarne, w trakcie realizacji, magisterska

Autorzy: Michal Bachowski

Data obrony: 2012-12-12

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie oprogramowania zorientowanego na usługi do wspomagania

przesyłania wiadomosci róznymi kanałami komunikacji. Główny nacisk połozony jest na wy-

dajnosc i wysoka dostepnosc serwisu, oraz prostote integracji aplikacji zewnetrznych.

Platforma agentowa w oparciu o technologię Erlang

Promotor: Turek Wojciech

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Michał Piotrowski

Data obrony: 2012-11-28

Charakterystyka:

Celem pracy jest zbadanie możliwości wykorzystania technologii Erlang do zrealizowania platformy agentowej. Technologia Erlang wykorzystuje paradygmat message passing concurency, który jest podstawą komunikacji agentów programowych działających w platformach agentowych. W ramach pracy opracowanie zostaną metody realizacji innych funkcji platform agentowych, takich jak: migracja agentów między węzłami, broker usług agentów, język komunikacji i inne. Podstawą dla realizowanych prac będą specyfikacje organizacji FIPA.

Optymalizacja dostępu do danych w środowiskach rozproszonych z wykorzystaniem replikacji

Promotor: Słota Renata

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Michał Orzechowski

Data obrony: 2012-10-29

Charakterystyka:

W ramach pracy należy skonfigurować środowisko gridowe w oparciu o gLite oraz rozszerzyć funkcjonalność zarządcy replikami (np. LFC) o automatyczny dobór najlepszej repliki w oparciu o estymatory czasu dostępu dla różnych systemów składowania danych (SSD lub MSS). Dobór estymatora powinien być realizowany w oparciu o ontologie.

Wielokryterialne techniki utrzymywania różnorodności populacji w algorytmach ewolucyjnych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Michał Grudzień

Data obrony: 2012-10-29

Charakterystyka:

W ramach pracy zostaną opracowane oraz zaimplementowane techniki utrzymywania różnorodności populacji w algorytmach ewolucyjnych, działające w oparciu o mechanizmy optymalizacji wielokryterialnej. Skuteczność zaimplementowanych technik zostanie sprawdzona w trakcie eksperymentów z wybranymi problemami testowymi oraz problemami świata rzeczywistego. W ramach części teoretycznej pracy zostaną omówione zagadnienia związane z utrzymywaniem różnorodności populacji w algorytmach ewolucyjnych oraz możliwościami wykorzystania w tym celu mechanizmów optymalizacji wielokryterialnej.

Metody zarządzania dużymi zbiorami danych w środowiskach wykorzystujących urządzenia mobilne na przykładzie platformy iOS.

Promotor: Marcjan Robert

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Kamil Burczyk

Data obrony: 2012-10-29

Charakterystyka:

Zakres pracy:

Tematem pracy jest analiza i zbadanie różnych metod zarządzania danymi w systemach wykorzystujących urządzenia działające pod kontrolą systemu iOS. Rynek mobilny, zarówno pod względem sprzętu jak i oprogramowania, należy w tym momencie do najdynamiczniej rozwijających się dziedzin, jednak urządzenia ciągle posiadają  pewne ograniczenia. Celem pracy jest przedstawienie dostępnych rozwiązań, przetestowanie ich pod względem wydajności, kosztów i potrzebnego zaplecza technologicznego, a następnie próba klasyfikacji na przykład w zależności od ilości danych lub wymogów wewnętrznego przetwarzania

Komponentowy system elastycznego zarzadzania metadanymi

Promotor: Byrski Aleksander

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Daniel Bochniak

Data obrony: 2012-10-29

Charakterystyka:

Praca dotyczy analizy projektu i implementacji systemu zarządzania adnotacjami dokumentów. Nacisk kładzie się na możliwośc elastycznego rozszerzania danych i konstruckji nowych (prostych i złożonych) adnotacji przez użytkownika końcowego. System tworzony jest w środowisku webowym, użytkownik powinien mieć możliwość definiowania i rozwoju adnotacji przez predefiniowany interfejs graficzny.

Aplikacje wieloskalowe w wirtualnym laboratorium GridSpace. Multiscale applications in the GridSpace virtual laboratory.

Promotor: Rycerz Katarzyna

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Pawel Pierzchala

Data obrony: 2012-10-25

Charakterystyka:

Wirtualne laboratorium GridSpace (http://gs2.cyfronet.pl) jest środowiskiem do tworzenia i wykonywania aplikacji naukowych (eksperymentów) w rozproszonym środowisku (Grid, Web). Celem pracy będzie zbadanie i rozbudowa możliwości wirtualnego laboratorium w zakresie aplikacji wieloskalowych składających się z modułów realizujących modele symulacyjne o różnej skali przestrzennej i czasowej (wybrana aplikacja z dziedziny medycyny, nanotechnologii i/lub biologii obliczeniowej). Możliwa współpraca w ramach projektów badawczych realizowanych przez KI i CYFRONET.

Monitorowanie węzłów w środowisku heterogenicznym

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Rafał Cibor

Data obrony: 2012-10-25

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza systemów monitorowania węzłów w  środowisku heterogenicznym. Rozważane systemy składają się z  różnego typu urządzeń i wykorzystują różne technologie komunikacji przewodowej i bezprzewodowej. W ramach części praktycznej zostanie zaimplementowany przykładowy system monitorowania węzłów.

Wspomaganie procesu testowania oprogramowania przy użyciu uczenia maszynowego

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Piotr Rudziewicz (Basow)

Data obrony: 2012-10-24

Charakterystyka:

Tematem pracy jest testowanie oprogramowania i możliwość wspomagania tego procesu przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego. W ramach pracy przygotowana zostanie koncepcja systemu wspomagającego testowanie przy użyciu diagramów UML testowanych systemów. Zbudowana zostanie aplikacja, która następnie będzie testowana na przykładach.

Elastyczne środowisko do modelowania i optymalizacji ruchu drogowego

Promotor: Koźlak Jarosław

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Doliński Piotr

Data obrony: 2012-10-24

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie projektu systemu do modelowania ruchu drogowego, mającego szerokie możliwości rozbudowy oraz rekonfiguracji. Istotnym elementem podczas pracy będzie taki dobór konfiguracji środowiska i algorytmów sterujących by uzyskać podobne zachowania modelu oraz rzeczywistego ruchu w wybranym fragmencie sieci drogowej. Środowisko powinno także umożliwiać zadawanie różnych klas kryteriów optymalizacyjnych (np. dążenie do zapewnienia minimalnych gwarantowanych prędkości na wybranych drogach).

Exploring complex networks with topological descriptors,

Promotor: Dzwinel Witold

Status: stacjonarne, zakończona, doktorska

Autorzy: Wojciech Czech

Data obrony: 2012-10-24

Charakterystyka:

Tezy Deskryptory grafowe opisuj¡ce lokalne lub globalne wªasno±ci struktury grafu pozwalaj ¡ na konstrukcj¦ miar podobie«stwa i niepodobie«stwa grafów, które mog¡ zosta¢ efektywnie wykorzystane do klasteryzacji i klasykacji wzorców strukturalnych takich jak grafowe reprezentacje obrazów, sieci metaboliczne lub sieci naczy« krwiono±nych. Zamiana reprezentacji kombinatorycznej na algebraiczn¡ w postaci wektora cech poci ¡ga za sob¡ utrat¦ cz¦±ci informacji o strukturze grafu, w wi¦kszo±ci przypadków uniemo»liwiaj¡c¡ peªn¡ rekonstrukcj¦ jego struktury. Pogrupowanie deskryptorów grafowych ze wzgl¦du na ich zdolno±¢ do zachowania informacji o strukturze grafu uªatwia selekcj¦ cech wªa±ciw¡ do konkretnego zastosowania. Cele Dla wykazania prawdziwo±ci tezy zaplanowano zrealizowa¢ nast¦puj¡ce cele: Znalezienie nowych metod generacji cech grafu opartych na deskryptorach wierzchoª- kowych opisuj¡cych lokane wªasno±ci topologiczne oraz wykorzystuj¡c algebraiczn¡ analiz¦ macierzy grafowych. Opracowanie efektywnych metod selekcji cech, pozwalaj¡cych na wybranie podzbioru cech grafu, nadaj¡cych si¦ najlepiej do porównywania sieci zªo»onych okre±lonego typu (sieci naczy« krwiono±nych, sieci funkcjonalne mózgu, grafowe reprezentacje obrazu).

Adaptacyjny interfejs użytkownika w urządzeniach mobilnych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Kamil Kalita

Data obrony: 2012-10-24

Charakterystyka:

 

Tematem pracy jest opracowanie i porównanie kilku metod adaptacji interfejsu urzytkownika dla urządzeń mobilnych. W części praktycznej zrealizowana zostanie aplikacja pozwalająca na testowanie opracowanych rozwiązań. W ramach eksperymentów system zostanie przetestowany aby porównać opracowane rozwiązania.

Wspomaganie procesu testowego przy użyciu diagramów UML

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Piotr Basau

Data obrony: 2012-10-24

Charakterystyka:

 

Tematem pracy jest opracowanie metod wspomagania generowania testów przy użyciu diagramów UML. W części praktycznej zrealizowana zostanie aplikacja pozwalająca na analizę diagramów i geneowanie testów. W ramach eksperymentów system zostanie przetestowany na kilku wybranych projektach informatycznych.

System monitorowania pozycji (osób, pojazdów)

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, niestacjonarne, zakończona

Autorzy: Łukasz Gaża, Rafał Kaczka

Data obrony: 2012-10-21

Charakterystyka:

1.       Tematyka projektu

Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego monitorowanie położenia osób/pojazdów. Każda z monitorowanych osób ma do dyspozycji smartfone z odpowiednią aplikacją umożliwiającą wysyłanie informacji o aktualnym położeniu użytkownika (zaimplementowanie takiej aplikacji jest elementem projektu). Dodatkowo użytkownik może zaraportować  wykonanie określonej czynności przez napisanie notatki, nagranie dźwięku, zrobienie zdjęcia (oczywiście przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego zewnętrznych programów i bibliotek). Informacje te są wysyłane do centralnej bazy danych i mogą być dostępne dla osoby monitorującej za pomocą aplikacji web’owej. Istotnym elementem gromadzonych i prezentowanych informacji jest aspekt związany z usytuowaniem inf. na mapie

2.       Przewidywany produkt

Baza danych. Aplikacja web’owa do zarządzania monitoringiem. Aplikacja przeznaczona dla urządzenia mobilnego (np. smartfone z systemem android) do zbierania danych.

3.       Kwalifikacje zespołu

Umiejętność projektowania i implementacji baz danych. Umiejętność projektowania aplikacji internetowych.

Budowa systemu zarządzania firmy software'owej w oparciu o modelowanie procesów.

Promotor: Dyduch Tadeusz S.

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Przemysław Bech

Data obrony: 2012-10-20

Charakterystyka:

Praca poświęcona jest problematyce zarządzania przez procesy oraz samymi procesami. Należy omówić problematykę Business Process Management oraz język opisu procesów BPMN2.0, a także funkcjonalności systemu jBPM5.0 firmy JBoss. Należy omówić także model CMMI i uzasadnić wartościowość zarządzania przez procesy, oraz metodykę SCRUM organizacji projektów software'owych.

Część praktyczna pracy polega na stworzeniu systemu zarządzania w oparciu o platformę jBPM5.0, na który składają się definicje procesów i zadań, zapewnienie persystencji danych, raporty i niezbędne aplikacje, oraz instrukcja użycia.  

Portal integracyjny typu web CMS z wykorzystaniem web serwisów.

Promotor: Dyduch Tadeusz S.

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Martin Irzyk

Data obrony: 2012-10-20

Charakterystyka:

Praca stanowi prototypowanie koncepcji portalu integracyjnego, przeznaczonego dla społeczności lokalnych. Należy położyć w niej nacisk na uproszczenie i automatyzację obsługi ze strony użytkownika końcowego – właściciela strony, poprzez m. in. zastosowanie webservice'ów.

Część teoretyczna pracy ma zawierać opis technologii webservice'ów, łącznie z wprowadzeniem historycznym. Należy omówić także budowę systemów zarządzania treścią CMS, wyróżniając wśród nich sieciowe CMS.

Część praktyczna pracy będzie polegała na stworzeniu za pomocą Javy oraz frameworka YII, aplikacji portalu integracyjnego, umożliwiającego zakładanie stron promujących użytkowników, zarządzanych wg zasad CMS, oraz współpracującej aplikacji klienckiej, z wykorzystaniem technologii web serwisów.

Wizualizacja danych wielowymiarowych

Promotor: Dzwinel Witold

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Konrad Nowicki

Data obrony: 2012-10-18

Charakterystyka:

Tematem pracy jest wizualizacja danych wielowymiarowych reprezentowanych przy pomocy wektorów cech. Celem pracy jest stworzenie interaktywnej przegladarki graficznej do analizy wyników skalowania wielowymiarowego realizowanego przy pomocy kilku metod. Zarówno silnik jak i przegladarka maja działac w środowisku karty graficznej CUDA. Szczegółowe specyfikacje oprogramowania zostaną sformułowane w trakcie realizacji pracy.

System ekspertowy z możliwością uzupełniania wiedzy oparty o logikę wiarygodnego rozumowania

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Mateusz Lustofin, Wojciech Parada

Data obrony: 2012-10-18

Charakterystyka:

 

Tematem pracy jest opracowanie koncepcji systemu ekspertowego , który miałby możliwość uzupełniania wiedzy za pomocą uczenia maszynowego. W części praktycznej należy przygotować implementację systemu. W ramach eksperymentów należy sprawdzić efektywność w zależności od wybranych parametrów konfiguracji.

Parallel implementation of multidimensional scaling algorithm based on particle dynamics

Promotor: Dzwinel Witold

Status: zakończona, doktorska

Autorzy: Piotr Pawliczek

Data obrony: 2012-10-10

Charakterystyka:

Doktorant jest w trakcie pisania pracy z metod i algorytmów wizualizacji informacji wielowymiarowej. Istniejące algorytmy służące od odwzorowania przestrzeni wielowymiarowych w 2-3-D „gubią” istotne właściwości struktury danych w wielowymiarowej przestrzeni cech i są zbyt wolne do wizualizacji wielkich zbiorów danych złożonych z setek tysięcy wektorów cech. Wprowadzenie metod bazujących na dynamice cząstek pozwala na zastosowanie efektywnych algorytmów zrównoleglajacych problem oraz uogólnienie metody na wizualizację dowolnych przestrzeni metrycznych.

Platforma dla udostępniania platform wykonawczych dla aplikacji użytkownika w modelu chmury obliczeniowej przy użyciu wirtualizacji opartej na technologii lekkich kontenerów.

Promotor: Jarząb Marcin

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Piotr Tempes

Data obrony: 2012-10-10

Charakterystyka:

 

Celem pracy jest opracowanie narzędzia dla udostępniania platform wykonawczych w modelu Platform as a Service (PaaS) nad lekką wirtualizacją oferowaną przez system operacyjny Solaris 10(11). Jako przykład platformy wykonawczej będzie wykorzystany serwer aplikacji Glassfish 4.0, będący obecnie w wersji rozwojowej i rozwijany pod kątem wsparcia dla PaaS w specyfikacji J2EE wersji 7.0.

Do obsługi lekkich kontenerów w systemie Solaris 10 zostanie wykorzystany system JIMS zaimplementowany przy użyciu technologii JMX i umożliwiający udostępnianie zwirtualizowanej platformy wykonawczej oraz jest późniejsze nadzorowanie.

 

 

http://dlc.sun.com.edgesuite.net/glassfish/JavaOne2011/lb/

http://wikis.sun.com/display/GlassFish/BasicConfiguratin

http://wikis.sun.com/display/GlassFish/3.2VirtualizationPlugins

https://www.soa.edu.pl/AS3-Studio/?q=VEI

https://www.soa.edu.pl/AS3-Studio/?q=node/105

Analiza metod udostępniania Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w modelu chmury obliczeniowej.

Promotor: Jarząb Marcin

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Maciej Hamiga

Data obrony: 2012-10-10

Charakterystyka:

 

Celem pracy jest opisanie mechanizmów wdrożenia usług e-PUAP w modelu chmury obliczeniowej które mogą być wykorzystane przez instytucje państwowe. Należy rozważyć model paradygmatu SOA (Service Oriented Architecture) oraz infrastruktury orientowanej na usługi SOI (Service Oriented Infrastructure) w celu zapewnienia elastyczności rozwiązania. 

Należy przedstawić przykładową implementację przy użyciu rozwiązań BPM dla SOA nad zwirtualizowaną infrastrukturą. 

 

http://epuap.gov.pl/wps/portal

http://www.intalio.com/products

Wielowątkowy solwer wielofrontalny w C++.

Promotor: Paszyński Maciej

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Adam Banasiak

Data obrony: 2012-10-01

Charakterystyka:

Tematem pracy jest projekt i implementacja w C++ algorytmu solwera wielofrontalnego do symulacji problemów dwuwymiarowych z zastosowaniem metody różnic skończonych

Wykorzystanie procesorów graficznych do obliczeń ogólnego przeznaczenia na przykładzie implementacji modelu opartego o paradygmat Automatu Komórkowego

Promotor: Topa Paweł

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Pawel Młocek

Data obrony: 2012-09-28

Charakterystyka:

Celem pracy jest sprawdzenie czy możliwe jest efektywne wykorzystanie obliczeń ogólnego przeznaczenia wykonywanych na procesorach graficznych (General Purpose computation on GPU) dla potrzeb modelowania z wykorzystaniem paradygmatu Automatu Komórkowego. Automaty Komórkowe stanowią obecnie niezwykle popularne narzędzie modelowanie bardzo różnorodnych zjawisk fizycznych. Inherentnie równoległe Automaty Komórkowe stanowią obiekt potencjalnie bardzo efektywnej implementacji dla wielordzeniowych procesorów graficznych. Praca obejmuje implementację modelu przepływu cieczy po powierzchni z wykorzystaniem standardu OpenCL. Opracowany wcześniej model przypływu cieczy po powierzchni wykorzystuje paradygmat Automatu Komórkowego i został poprzednio zaimplementowany dla tradycyjnej architektury procesorów ogólnego przeznaczenia. Dzięki zastosowaniu procesorów graficznych spodziewane jest wielokrotne przyspieszenia obliczeń co umożliwi wykorzystanie modelu do wizualizacji zjawiska w czasie rzeczywistym.

Wydajna symulacja dynamiki płynów i przewodnictwa cieplnego w środowisku przegladarki internetowej

Promotor: Dzwinel Witold

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Piotr Janik

Data obrony: 2012-09-28

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie wydajnej symulacji dynamiki płynów oraz przewodnictwa
cieplnego działajacej w srodowisku przegladarki internetowej. Aplikacja ma mieć
charakter edukacyjny, a jej głównym zadaniem jest wspieranie uzytkownika w dogłebnym
zrozumieniu procesu transferu energii, w tym zjawisk takich jak przewodnictwo cieplne,
konwekcja czy różnorodne przepływy gazów i cieczy.

System utrzymania struktury miejskiej wykorzystujący algorytmy kategoryzacji obrazu

Promotor: Dzwinel Witold

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Wiktor Olko

Data obrony: 2012-09-28

Charakterystyka:

Growing cities around the world are seeking efficient methods of maintenance of their extensive
infrastructure. Every large city needs a department which role is to collect information
about failures in the city’s infrastructure, manage and schedule repairs. It is desirable to collect
feedback from the city’s residents, to discover and react quickly to irritating malfunctions such
as potholes or graffiti. In the age of smartphones, the common use of mobile devices opens
up new perspectives to build public utility systems. The system should enable straight forward
interactions between the society and the department.
The aim of this master thesis is to create an image categorization software component to
be integrated into a city’s infrastructure maintenance system. The component’s task is to match
an input image to a single, predefined category. Input images are to present failures in a city’s
infrastructure. The scope of the thesis includes thorough algorithmic research, reference implementation,
and testing.

Optymalizacja agregatów chłodniczych przy użyciu algorytmu LEM

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Marek Wargocki

Data obrony: 2012-09-28

Charakterystyka:

 

Tematem pracy jest zastosowanie algorytmu LEM do optymalizacji budowy agregatów chłodniczych. W części praktycznej zostanie zaimplementowany system, którego zadaniem będzie uruchamianie optymalizacji. W ramach eksperymentów zostanie przetestowany wpływ wybranych parametrów na efektywność optymalizacji.

Porównanie algorytmów uczenia w systemach agentowych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Wojciech Adamek

Data obrony: 2012-09-28

Charakterystyka:

 

Tematem pracy jest porównanie wybranych metod uczenia w systemach agentowych. W części praktycznej zrealizowana zostanie aplikacja pozwalająca na testowanie opracowanych rozwiązań. W ramach eksperymentów system zostanie przetestowany w wybranej dziedzinie (np. w systemie transportowym).

Analiza dynamiki grup w społecznościach internetowych

Promotor: Koźlak Jarosław

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Mika Adam

Data obrony: 2012-09-24

Charakterystyka:

Przygotowanie środowiska umożliwiającego analizę ewolucji grup w wybranych społecznościach internetowych, przy pomocy technik analizy sieci społecznych oraz podejścia agentowego. Przeprowadzenie szeregu badań eksperymentalnych oraz obliczenie wartości wybranych miar opisujących grupy oraz ich zmienności. Stworzenie środowiska symulacyjnego, które umożliwi predykowanie trendów zachowań oraz zachodzących interakcji zarówno na poziomie grup jak i pojedynczych jednostek.

Monitorowanie środowiska z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i sensorów

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Przemysław Gajda

Data obrony: 2012-09-24

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza systemów monitorowania środowiska i wykorzystywanych przy tym technologii sensorowych. W ramach części praktycznej zostanie zaimplementowany przykładowy system monitorujący zachowanie użytkowników oraz stan najbliższego otoczenia. System będzie przetwarzał dane z sensorów udostępnianych przez urządzenia z systemem Android.

Tworzenie strukturalnych raportów medycznych zgodnych ze standardem DICOM SR na potrzeby aplikacji konsultacyjnych

Promotor: Czekierda Łukasz

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Sebastian Pisarski

Data obrony: 2012-09-24

Charakterystyka:

Praca podejmuje tematykę strukturalnych raportów w medycynie, a w szczególności ich wykorzystania w aplikacjach telekonsultacyjnych. Strukturalne raporty medyczne – czyli raporty budowane w oparciu o dobrze zdefiniowany wzorzec – umożliwiają efektywne przetwarzanie i przeszukiwanie dokumentów medycznych opisujących diagnozy i proces terapii. Standard DICOM SR (Structured Reporting) opisujący budowę raportów dla poszczególnych działów medycyny nie jest niestety jak dotąd szerzej rozpowszechniony w praktyce medycznej – nawet dużych szpitali; istniejące raporty są opracowywane na lokalne potrzeby i trudne w przetwarzaniu.

Standardowa postać raportu DICOM SR pozwala na jego wymianę pomiędzy różnymi ośrodkami Służby Zdrowia. Celem pracy była ocena przydatności tego standardu w aplikacjach służących do zdalnej konsultacji danych obrazowych – raport zgodny ze standardem DICOM SR miałby opisywać wynik pracy pojedynczego konsultanta lub całego rozproszonego konsylium ekspertów.

Transmisja VoIP w sieciach bezprzewodowych

Promotor: Dyduch Tadeusz S.

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Sławomir Wolf

Data obrony: 2012-09-24

Charakterystyka:

Praca poświęcona jest realizacji rozmów telefonicznych poprzez transmisję pakietową VoIP . Należy przeprowadzić analizę podstawowych protokołów sygnalizacyjnych H.323 oraz SIP oraz strumieniowania RTP i RTSP, analizując kwestie bezpieczeństwa i niezawodności połączeń, oraz problemy, generowane przez rozwiązania NAT. Sporządzić także należy analizę stosowanych w VoIP kodeków dźwięku. Część praktyczna pracy będzie polegała na stworzeniu rozbudowanego klienta VoIP na platformę Android na smartfonie, wyposażonego w narzędzia jakościowej oceny połączeń. Klient ma być przystosowany i przetestowany z wykorzystaniem platformy freeconect.pl jako SIP providera.

Równoległy solwer dokładny dla problemów wielowymiarowych

Promotor: Paszyński Maciej

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Tomasz Kamiński

Data obrony: 2012-09-19

Charakterystyka:

Efektem pracy będzie opracowanie równoległego algorytmu solwera dla problemów wielowymiarowych zdefiniowanych na hiperkostce, w szczególności parametrem algorytmu będzie wymiar przestrzeni