Cyberbezpieczeństwo

RSS

Charakterystyka studiów:

Cyberbezpieczeństwo to dwusemestralne studia podyplomowe, których celem jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej związanej z cyberbezpieczeństwem. Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju.

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i administrowania bezpieczeństwem systemów komputerowych. Ze względu na specyfikę tematu duży nacisk położony jest na nabycie umiejętności pozwalających na prowadzenie działalności praktycznej w tym obszarze. Zakłada się przy tym, że kandydat nie posiada stopnia zawodowego informatyka, jednakże dysponuje w tym zakresie odpowiednimi predyspozycjami i pewnym doświadczeniem (wymagana jest umiejętność obsługi komputera, a więc poczta, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.).

Program studiów:

Program studiów obejmuje 200 godzin wykładów i zajęć laboratoryjnych. Dzieli się na dwie części kształcenia: część ogólną, realizowaną w pierwszym semestrze, prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemów komputerowych, z uwzględnieniem zagadnień teoretycznych i praktycznych, prawnych, informatycznych i socjotechnicznych. W drugim semestrze słuchacze będą mogli wybrać jeden z dwóch profili: administrowanie cyberbezpieczeństwem i zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Kluczowe zajęcia będą realizowane w obu profilach. W pierwszym będzie jednak więcej zajęć praktycznych związanych z administrowaniem systemami komputerowymi i informatyką, w drugim nacisk położony będzie na zarządzanie. 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

•    Wstęp do informatyki

•    Teoria cyberprzestepczości

•    Analiza informacji i zabezpieczenie dowodów

•    Praktyczne aspekty cyberprzestępczości

•    Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

•    Bezpieczeństwo baz danych, aplikacji www i urządzeń mobilnych

•    Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych

Sylwetka absolwenta:

Wiedza i umiejętności pozyskane w czasie studiów pozwolą absolwentowi na specjalizację w ramach swojej pracy w organach ścigania, instytucjach państwowych oraz w biznesie w obszarze związanym z cyberbezpieczeństwem. Wiedza, świadomość zagrożeń oraz konieczności inwestycji w tym obszarze pomoże szefom firm lub instytucji oraz osobom odpowiedzialnym za procesy decyzyjne w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Absolwent posiądzie teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy i informatyki śledczej, rodzajów zagrożeń i ataków oraz przeciwdziałania im, poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych. 

Absolwent pozna podstawy informatyki, budowę systemów operacyjnych, podstawy kryptografii. Nabędzie umiejętność programowania w języku Python. Pozna zasady zabezpieczania systemów komputerowych, aplikacji i sieci komputerowych. W przypadku profilu administracja, opanuje umiejętność dbania o bezpieczeństwo baz danych.

Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju. Pozna podstawy informatyki śledczej oraz najnowsze metody ataków i zagrożenia dla systemów informatycznych. Będzie potrafił przeciwdziałać ich rozprzestrzenianiu i skutkom. Będzie umiał poszukiwać, gromadzić i zabezpieczać materiał dowodowy. Absolwent pozna podstawy analizy kryminalnej, będzie potrafił analizować dane związane z wystąpieniem incydentu teleinformatycznego, wykrywać i identyfikować związki między nimi, określać przesłanki, wyciągać wnioski i oceniać ich wiarygodność. Będzie umiał sporządzić raport z przebiegu incydentu, jego faktycznych i prawdopodobnych skutków, podjętych działań oraz proponowanych działań zapobiegawczych na przyszłość. Pozna sposób postępowania w przypadku zgłaszania popełnienia przestępstwa organom ścigania oraz prawa pokrzywdzonego. Będzie potrafił współdziałać z organami przestrzegania prawa w zakresie rozpoznania i zwalczania cyberprzestępczości, jak również będzie przygotowany do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników swojej firmy lub instytucji.

Czas trwania:

2 semestry (od X 2017 r. do VI 2018 r.)

Termin zgłoszeń:

VII–IX 2017 r.

Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia,

• kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie studiów),

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia /inżynierskich lub magisterskich) na dowolnym kierunku lub studiów licencjackich,

• poświadczenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł.

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

min. 25, max 40

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków,

pawilon D-17 (Centrum Informatyki), pokój 2.7

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

mgr inż. Monika Chochół

tel.: 12 328 33 01

e-mail: chmo@agh.edu.pl

Opłaty:

5600 zł (w tym opłata operacyjna w wysokości 100 zł)

Informacje dodatkowe:

Program przewiduje 200 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards