Projects

RSS

TeleDICOM

TeleDICOM is an environment for collaborative and interactive work on medical documents. The idea of the system is to provide an easy but powerful way to exchange doctors' expert knowledge from any place where computer network is available. The system integrates specialized software tools for s...

TeleDICOM

TeleDICOM is an environment for collaborative and interactive work on medical documents. The idea of the system is to provide an easy but powerful way to exchange doctors' expert knowledge from any place where computer network is available. The system integrates specialized software tools for single- and multiframe DICOM medical images processing, such as distance and angle measurement, Hounsfield window adjustment for CT images or highly-specialized measurement tools for echocardiography examinations together with interactive communication tools. TeleDICOM supports both non-interactive and interactive medical teleconsultations. In the the more advanced, interactive mode all the activities performed on medical data are synchronized across all the client applications connected to a TeleDICOM session. As a result it gives doctors an impression of being involved in an on-site medical consultation session but performed without forcing them to move from their workplace. TeleDICOM has been successfully deployed and has been in everyday service for 5 years (currently in 25 hospitals located in south Poland).

SOA

Start date: , End date:

Projekt dotyczy współczesnych technologii informacyjnych działających w systemach rozproszonych. Technologie te, oparte na paradygmacie SOA (ang. Service Oriented Architecture), są stosowane do informatyzacji procesów biznesowych, platform usługowych oraz infrastruktury informatycznej dla e-Scie...

SOA

Projekt dotyczy współczesnych technologii informacyjnych działających w systemach rozproszonych. Technologie te, oparte na paradygmacie SOA (ang. Service Oriented Architecture), są stosowane do informatyzacji procesów biznesowych, platform usługowych oraz infrastruktury informatycznej dla e-Science. Istotą tego podejścia jest automatyzacja zarówno uruchamiania pojedynczych usług jak i integracji usług w złożone procesy biznesowe. Zasadniczymi problemami występującymi w tym obszarze są: język opisu usług, proces publikacji usługi przez jej dostarczyciela oraz wyszukiwanie potrzebnych usług przez klienta, a także wykorzystujące semantykę protokoły kompozycji usług w złożone i często długotrwałe procesy biznesowe.

Cisco Academy

Start date: ,

Program Akademii Sieci Komputerowych (Cisco Networking Academy Program) jest cyklem szkoleń dotyczących technologii sieciowych, organizowanym pod patronatem i przy współpracy z firmą Cisco Systems - wiodącym producentem urządzeń sieciowych....

Cisco Academy

Program Akademii Sieci Komputerowych (Cisco Networking Academy Program) jest cyklem szkoleń dotyczących technologii sieciowych, organizowanym pod patronatem i przy współpracy z firmą Cisco Systems - wiodącym producentem urządzeń sieciowych.

UniversAAL

Website: http://universaal.org/index.php/en/ Project DescriptionThe potential benefits of Ambient Assisted Living (AAL) solutions are already clearly recognised, and societal trends indicate that they will be attractive to a large and increasing number of people. But uptake of such solutions has so ...

UniversAAL

Website: http://universaal.org/index.php/en/

Project Description
The potential benefits of Ambient Assisted Living (AAL) solutions are already clearly recognised, and societal trends indicate that they will be attractive to a large and increasing number of people. But uptake of such solutions has so far been limited. universAAL aims to reduce barriers to adoption and to promote the development and widespread uptake of innovative AAL solutions. It will benefit end-users (i.e. elderly people and people with disabilities, their carers and family members) by making new solutions affordable, simple to configure, personalise and deploy. It will benefit solution providers by making it easier and cheaper to create innovative new AAL services or adapt existing ones using a compositional approach based on existing components, services and external systems.
Our vision is that it should be as simple for users to download and setup AAL services as it is to download and install software applications on a modern operating system. universAAL will establish a store providing plug-and-play AAL applications and services that support multiple execution platforms and can be deployed to various devices and users. Finally the allocation of local human resources is also supported in the store.
UniversAAL aims to produce an open platform that provides a standardized approach making it technically feasible and economically viable to develop AAL solutions. The platform will be produced by a mixture of new development and consolidation of state‐of‐the art results from existing initiatives.
Work on establishing and running a sustainable community will receive attention right from the start, with promotion of existing results gradually evolving into promotion of the universAAL platform, as it develops into one consolidated, validated and standardized European open AAL platform.

Małopolska Chmura Edukacyjna

O projekcie Strona główna projektu: http://e-chmura.malopolska.pl/ „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Głównym c...

Małopolska Chmura Edukacyjna

O projekcie

Strona główna projektu: http://e-chmura.malopolska.pl/

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

Głównym celem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projektu pilotażowego” jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu. Dzięki realizacji Projektu powstanie innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

Realizacja Projektu wpłynie na rozwój województwa małopolskiego poprzez podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Do celów ogólnych należą:

    wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,
    umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
    zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,
    rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w  społeczeństwie informacyjnym i  zwirtualizownej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
    sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

Pilotażowe wdrożenie modelu chmury edukacyjnej ma objąć 21 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego oraz 6 wiodących uczelni w Krakowie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy).

ISMOP

Strona projektu: www.ismop.edu.pl/ Pojekt ISMOP ma na celu przeprowadzenie badań dotyczących kompleksowego systemu monitorowania i prognozowania stanu wałów przeciwpowodziowych, który obejmuje: masowe zbieranie danych pomiarowych w trybie ciągłym, ich zoptymalizowany przesył, interpretację i ...

ISMOP

Strona projektu: www.ismop.edu.pl/

Pojekt ISMOP ma na celu przeprowadzenie badań dotyczących kompleksowego systemu monitorowania i prognozowania stanu wałów przeciwpowodziowych, który obejmuje:

  • masowe zbieranie danych pomiarowych w trybie ciągłym,
  • ich zoptymalizowany przesył,
  • interpretację i analizę z wykorzystaniem symulacji komputerowej
  • dostarczanie zwizualizowanych wyników dla właściwych organów administracji.

Innowacyjność badań polega na porównaniu wyników symulacji stanu wałów z ich rzeczywistym modelem fizycznym. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wybudowanie fragmentu wału eksperymentalnego na terenach zalewowych Wisły, a następnie realizację wybranych scenariuszy niszczeniowych. Wynikiem prac będzie opracowanie:

  • dokładnych i ekonomicznych metod monitoringu,
  • autonomicznego energetycznie pomiaru i przesyłu,
  • dynamicznego modelu symulacyjnego dostosowanego do lokalnych uwarunkowań,
  • wytyczne platformy informatycznej zapewniającej wydajne prognozowanie stanu bezpieczeństwa powodziowego w okresach alarmowych.

Końcowe wyniki projektu zostaną udostępnione podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie przeciwpowodziowe w kraju.

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards