Projekty

RSS

TeleDICOM

TeleDICOM jest sieciową aplikacją przeznaczoną dla lekarzy medycyny. Umożliwia on grupie użytkowników wspólnie i interaktywnie – mimo fizycznego oddalenia – konsultować obrazowe wyniki badań pacjentów. Aplikacja może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie sięga sieć Internet. Obsługuje ona jeden z p...

TeleDICOM

TeleDICOM jest sieciową aplikacją przeznaczoną dla lekarzy medycyny. Umożliwia on grupie użytkowników wspólnie i interaktywnie – mimo fizycznego oddalenia – konsultować obrazowe wyniki badań pacjentów. Aplikacja może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie sięga sieć Internet. Obsługuje ona jeden z podstawowych standardów współczesnej medycyny – DICOM, który definiuje m.in. strukturę pliku z obrazowymi danymi medycznymi.

SOA

Data rozpoczęcia: , Data zakończenia:

Projekt dotyczy współczesnych technologii informacyjnych działających w systemach rozproszonych. Technologie te, oparte na paradygmacie SOA (ang. Service Oriented Architecture), są stosowane do informatyzacji procesów biznesowych, platform usługowych oraz infrastruktury informatycznej dla e-Scie...

SOA

Projekt dotyczy współczesnych technologii informacyjnych działających w systemach rozproszonych. Technologie te, oparte na paradygmacie SOA (ang. Service Oriented Architecture), są stosowane do informatyzacji procesów biznesowych, platform usługowych oraz infrastruktury informatycznej dla e-Science. Istotą tego podejścia jest automatyzacja zarówno uruchamiania pojedynczych usług jak i integracji usług w złożone procesy biznesowe. Zasadniczymi problemami występującymi w tym obszarze są: język opisu usług, proces publikacji usługi przez jej dostarczyciela oraz wyszukiwanie potrzebnych usług przez klienta, a także wykorzystujące semantykę protokoły kompozycji usług w złożone i często długotrwałe procesy biznesowe.

Akademia Cisco

Data rozpoczęcia: ,

Program Akademii Sieci Komputerowych (Cisco Networking Academy Program) jest cyklem szkoleń dotyczących technologii sieciowych, organizowanym pod patronatem i przy współpracy z firmą Cisco Systems - wiodącym producentem urządzeń sieciowych....

Akademia Cisco

Program Akademii Sieci Komputerowych (Cisco Networking Academy Program) jest cyklem szkoleń dotyczących technologii sieciowych, organizowanym pod patronatem i przy współpracy z firmą Cisco Systems - wiodącym producentem urządzeń sieciowych.

UniversAAL

Strona projektu: http://universaal.org/index.php/en/ Głównym celem  projektu universAAL jest zmniejszanie barier oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny AAL (z ang. Ambient Assisted Living; AAL – wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania funkcjonowania osób starszych w sp...

UniversAAL

Strona projektu: http://universaal.org/index.php/en/

Głównym celem  projektu universAAL jest zmniejszanie barier oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny AAL (z ang. Ambient Assisted Living; AAL – wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie informacyjnym). Wraz ze starzeniem się społeczeństwa Europy tradycyjne zasoby służące do pomocy oraz wsparcia funkcjonowania w społeczeństwie ludzi starszych i niepełnosprawnych są coraz mniejsze. Jednocześnie rozwijający się intensywnie rynek usług i urządzeń IT stwarza nowe możliwości w zakresie wpierania funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie informacyjnym. Wykorzystanie tych możliwości jest uwarunkowane pracami naukowymi i wdrożeniowymi mającymi na uwadze rozwój nowych architektur, usług oraz modeli ich udostępniania w systemach AAL. Aby sprostać temu wyzwaniu, w ramach projektu universAAL zostanie opracowana otwarta platforma zgodna z ogólnie przyjętymi standardami, która sprawi, że rozwiązania z rodziny AAL staną się technicznie realizowalne oraz ekonomicznie opłacalne.

TeleCARE

System TeleCARE umożliwia wygodne i bezpieczne prowadzenie opieki medycznej na licznej grupie pacjentów w zakresie: kontynuacji opieki szpitalnej nad pacjentem w warunkach domowych, monitorowania i nadzorowania procesu terapeutycznego specyficznego dla wybranej  jednostki chorobowej, realizacj...

TeleCARE

System TeleCARE umożliwia wygodne i bezpieczne prowadzenie opieki medycznej na licznej grupie pacjentów w zakresie:

kontynuacji opieki szpitalnej nad pacjentem w warunkach domowych,

 • monitorowania i nadzorowania procesu terapeutycznego specyficznego dla wybranej  jednostki chorobowej,
 • realizacji spersonalizowanych planów leczenia zarówno w długim jak i w krótkim okresie czasu,
 • przeprowadzania przekrojowych badań statystycznych związanych z  przebiegiem procesu terapeutycznego.

Dla kogo ?
Użytkownikami systemu mogą być zarówno pacjenci, jak i pracownicy placówek medycznych. System TeleCARE usprawnia i unowocześnia prace lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów oraz personelu medycznego.
Jest on szczególnie użyteczny przy wspomaganiu leczenia pacjentów wymagających ciągłego monitorowania procesu leczenia, a w szczególności:

 • pacjentów wymagających obserwacji parametrów zdrowotnych po okresie hospitalizacji (związanym np. z przebytą operacją),
 • osób w podeszłym wieku, wymagających stałego kontrolowania parametrów zdrowotnych,
 • osób cierpiących na choroby przewlekłe, wymagających ciągłego nadzorowania procesu terapeutycznego.

Funkcje systemu
System TeleCARE umożliwia:

 • tworzenie planu opieki zawierającego m.in. harmonogram pomiarów medycznych i harmonogram przyjmowanych leków,
 • gromadzenie, analizę i prezentację danych zebranych w trakcie realizacji planu opieki w sposób ergonomiczny dla pacjenta i personelu medycznego,
 • definiowanie stanów zdrowia pacjenta wymagających natychmiastowego powiadomienia personelu medycznego i wysyłanie informacji o zagrożeniach,
 • generowanie statystyk pomiarów oraz analiz przydatnych do wykorzystania w badaniach klinicznych.

Komponenty systemu
System składa się z następujących komponentów:

 • części centralnej, oferującej zaawansowane możliwości gromadzenia, spersonalizowanej analizy i wizualizacji danych,
 • aplikacji mobilnej, umożliwiającej dostęp do wybranej funkcjonalnosci systemu TeleCare z telefonu komórkowego.

System został zbudowany zgodnie z paradygmatem budowy systemów opartym na usługach (ang. Service Oriented Architecture). W związku z tym posiada on możliwości elastycznego konfigurowania i dynamicznego zarządzania poszczególnymi usługami.

Szczegóły na stronie projektu: www.tele-care.eu

Małopolska Chmura Edukacyjna

O projekcie Strona główna projektu: http://e-chmura.malopolska.pl/ „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Głównym ce...

Małopolska Chmura Edukacyjna

O projekcie

Strona główna projektu: http://e-chmura.malopolska.pl/

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

Głównym celem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projektu pilotażowego” jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu. Dzięki realizacji Projektu powstanie innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

Realizacja Projektu wpłynie na rozwój województwa małopolskiego poprzez podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Do celów ogólnych należą:

 •     wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,
 •     umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
 •     zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,
 •     rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w  społeczeństwie informacyjnym i  zwirtualizownej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
 •     sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

Pilotażowe wdrożenie modelu chmury edukacyjnej ma objąć 21 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego oraz 6 wiodących uczelni w Krakowie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy).

ISMOP

Pojekt ISMOP ma na celu przeprowadzenie badań dotyczących kompleksowego systemu monitorowania i prognozowania stanu wałów przeciwpowodziowych, który obejmuje: masowe zbieranie danych pomiarowych w trybie ciągłym, ich zoptymalizowany przesył, interpretację i analizę z wykorzystaniem symulacji ...

ISMOP

Pojekt ISMOP ma na celu przeprowadzenie badań dotyczących kompleksowego systemu monitorowania i prognozowania stanu wałów przeciwpowodziowych, który obejmuje:

 • masowe zbieranie danych pomiarowych w trybie ciągłym,
 • ich zoptymalizowany przesył,
 • interpretację i analizę z wykorzystaniem symulacji komputerowej
 • dostarczanie zwizualizowanych wyników dla właściwych organów administracji.

Innowacyjność badań polega na porównaniu wyników symulacji stanu wałów z ich rzeczywistym modelem fizycznym.
Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wybudowanie fragmentu wału eksperymentalnego na terenach zalewowych Wisły, a następnie realizację wybranych scenariuszy niszczeniowych.
Wynikiem prac będzie opracowanie:

 • dokładnych i ekonomicznych metod monitoringu,
 • autonomicznego energetycznie pomiaru i przesyłu,
 • dynamicznego modelu symulacyjnego dostosowanego do lokalnych uwarunkowań,
 • wytyczne platformy informatycznej zapewniającej wydajne prognozowanie stanu bezpieczeństwa powodziowego w okresach alarmowych.

Końcowe wyniki projektu zostaną udostępnione podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie przeciwpowodziowe w kraju.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards