AdaptiveR

RSS

Celem projektu jest opracowanie, implementacja oraz zbadanie efektywności zastosowań mechanizmów adaptowalności niefunkcjonalnej oraz refleksji w nowoczesnych komponentowych środowiskach klasy middleware zbudowanych nad zwirtualizowanymi zasobami sprzętowymi. Projekt ten dotyczy budowy nowej generacji środowisk klasy middleware przydatnych dla dużych skalowanych aplikacji rozproszonych pracujących w środowisku o zmiennych parametrach infrastruktury. Aplikacje takie są typowe dla systemów mobilnych oraz systemów udostępniania usług w sieciach komputerowych.

Innowacyjność proponowanego projektu polega na podjęciu badań w zakresie adaptowalności rozważanej klasy systemów w powiązaniu z możliwościami jakie stwarzają w tym zakresie nowoczesne systemy wirtualizacji zasobów systemów rozproszonych. Powiązanie poziomu zwirtualizowanego sprzętu z warstwą komponentowego środowiska klasy middleware poprzez wbudowanie odpowiednich mechanizmów adaptacji i refleksji stwarza nowe, niezbadane dotąd możliwości. Jest to jednocześnie podejście będące naturalną konsekwencją postępu jaki dokonuje się na poziomie oprogramowania systemowego.

Koncentracja badań na komponentowych systemach middleware sprawia, iż opracowane mechanizmy adaptacji niefunkcjonalnej i refleksji mogą stanowić uniwersalne usługi systemowe udostępniane aplikacjom opartym o te środowiska w sposób przeźroczysty. Jest to dodatkowe uzasadnienie celu projektu i element rzutujący na wzmocnienie wartości uzyskanych rezultatów badawczych. Efektem projektu będzie opracowanie nowych mechanizmów adaptacji i refleksji dla komponentowych systemów rozproszonych oraz ich implementacja. Stworzy to płaszczyznę dla wieloaspektowych badań, których wyniki będą stanowić przedmiot publikacji naukowych w czasopismach i prezentacji na konferencjach międzynarodowych. Projekt ten jest współfinansowany przez Komitet Badań Naukowych

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards