Akredytacja

RSS

Katedra Informatyki podlega ocenie następujących komisji akredytacyjnych:

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) utworzona została z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Z dniem 1 stycznia 2008 r. Komisja rozpoczęła trzecią kadencję. Obecnie podstawę prawną jej działania stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie tej ustawy. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonym ustawowo zadaniach i trybie pracy.

Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

Komisja przyznaje cztery rodzaje ocen: wyróżniającą, pozytywną, warunkową lub negatywną.

ocena wyróżniająca

Nadaje się jednostce wyróżniającej się wysokim poziomem i wzorową organizacją prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej, dobrą bazą materialną, zakresem i charakterem współpracy międzynarodowej, wybitną kadrą o uznaniu krajowym i międzynarodowym oraz oferującej studentom udział w studiach i programach międzynarodowych, a także stwarzającej warunki do rozwoju ich aktywności naukowej

ocena pozytywna

stanowi punkt odniesienia dla formułowania pozostałych ocen i świadczy o spełnieniu wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych oraz dotyczących bazy materialnej, określonych przepisami prawa. W przypadku studiów magisterskich uwzględniany jest także poziom prowadzonych badań naukowych

ocena warunkowa

jest sygnałem, że konieczne są konkretne, opisane przez PKA zmiany, które ponownie zostaną sprawdzone – w tym przypadku akredytacja wydawana jest na rok

ocena negatywna

wydawana jest tym jednostkom, które utworzyły kierunek lub specjalność zawodową z naruszeniem przepisów prawa, lub prowadzą kształcenie na poziomie znacznie niższym od niezbędnego minimum. Upoważnia ministra edukacji do zawieszenia rekrutacji na kolejny rok akademicki lub do likwidacji studiów na danym kierunku.

 

Działalność dydaktyczna Katedry Informatyki jest wysoko oceniana, o czym świadczą oficjalne raporty Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

Wydział

Kierunek

Poziom studiów

Data uchwały

Ocena

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Informatyka

Magisterski i zawodowy

18/01/2004

wyróżniająca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Informatyka

I i II st.
oraz jedn. mgr.

 

15/04/2010

pozytywna

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Informatyka

 

07/04/2011

wyróżniająca

Jako podjednostka Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki posiada ponadto akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) 17 lutego 2001 roku. Członkowie Komisji działają w okresach odpowiadających kadencjom władz uczelni z półrocznym przesunięciem. Pierwsza kadencja rozpoczęła się 15 marca 2001 r. W skład obecnej, czwartej kadencji wchodzą przedstawiciele każdej z 24 uczelni (głównie technicznych) będących sygnatariuszami „Porozumienia KRPUT w sprawie zapewnienia jakości kształcenia” i jeden przedstawiciel KRPUT.

Katedra Informatyki posiada również uprawnienia do prowadzenia wymiany studentów w programie Erasmus na podstawie Karty Uczelni Erasmusa przyznanej Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w 1998 roku.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards