Stypendium Rektora za średnią ocen dla studentów I roku II stopnia

RSS

Studenci, którzy zostali przyjęci na studia II stopnia w AGH od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016, po ukończeniu - najdalej w ciągu ostatnich 12 miesięcy - studiów I stopnia w AGH lub w innej Uczelni, mogą starać się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu odpowiednio wysokiej średniej ocen.

W tym celu winni złożyć wniosek w Sekcji Socjalnej (bud. D13, pok. 204) w terminie do 10 marca 2016 r.

W 3 punkcie oświadczenia należy wpisać ukończony I stopień.

Wniosek mogą złożyć studenci, których średnia ocen za 5 i 6 semestr studiów I stopnia nie jest niższa od wartości określonej dla danego kierunku w załączonej tabelce.

Studenci, którzy podjęli studia na Wydziale IEiT a I stopień ukończyli na innym Wydziale lub Uczelni powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ważonej za III rok studiów.

UWAGA!

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania stypendium Rektora, a podana w tabeli wartość średniej ocen ma charakter orientacyjny, odpowiadający wysokiej średniej wystarczającej do otrzymania tego stypendium w poprzednim semestrze na danym kierunku studiów.

Wypłata stypendium nastąpi w kwietniu 2016 r. z wyrównaniem za marzec 2016 r.
Wniosek
Tabela

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards